Zachodniopomorskie: 600 tys. zł na plan transportowy

Zachodniopomorskie: 600 tys. zł na plan transportowy

13 sierpnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Plan Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego opracuje konsorcjum, którego liderem jest wrocławska firma Trako. Wartość kontraktu wynosi 599 994 zł brutto.

Fot. Kuba Batorowicz

Podstawowym celem opracowania planu transportowego jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego będzie bowiem decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru objętego planem transportowym. Cel nadrzędny planu transportowego będzie osiągany poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

 • poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego (instrument zwiększania wydajności systemu),
 • integrację systemu transportowego (w układzie gałęziowym i terytorialnym),
 • poprawę dostępności transportowej i jakości transportu (instrument poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych).

W planie transportowym zostaną określone w szczególności:

 • sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 • ocena i prognozy potrzeb przewozowych,
 • przewidywane finansowanie usług przewozowych,
 • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
 • zasady organizacji rynku przewozów,
 • pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 • przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera
 • podstawowa charakterystyka stanu systemu transportowego objętego planem (sieć, organizatorzy, przewoźnicy, użytkownicy),
 • podstawowa charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru objętego planem,
 • diagnoza stanu systemu ze wskazaniem silnych i słabych stron, zagrożeń i kierunków zmian,
 • propozycja wariantów np. w zakresie sieci komunikacyjnej objętej planowanym wykonywaniem przewozów, wariantów wykorzystania podsystemów transportu, wariantów rozwoju gospodarczego,
 • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,

Plan transportowy dla województwa zachodniopomorskiego ma zostać opracowany do 30 kwietnia 2014 r.