Apel do KE o wsparcie przewozów towarowych

Apel do KE o wsparcie przewozów towarowych

22 sierpnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

- Liczymy na podjęcie działań stymulujących przewozy towarowe pojedynczych wagonów w Europie - napisali europejscy przewoźnicy kolejowi, skupieni w sojuszu Xrail w liście do Siima Kallasa, unijnego komisarza ds. transportu Komisji Europejskiej.

Fot. Patryk Farana

Przewoźnicy zaznaczają, że jedynie wprowadzenie niezbędnych zmian przez decydentów politycznych pozwoli na spełnienie celów Komisji Europejskiej dotyczących zwiększenia udziałów towarowego transportu kolejowego w Europie. Według założeń Białej Księgi Transportu z 2011 r., do 2030 r. ma nastąpić przeniesienie 30 proc. przewozów z transportu drogowego na kolejowy na trasach dłuższych niż 300 km.

W obecnej, trudnej sytuacji rynkowej nie jest to możliwe. Spowolnienie gospodarcze wpływa na spadek przewożonych towarów, co przekłada się na redukcję liczby uruchamianych pociągów. W efekcie przedsiębiorstwa notują obniżenie rentowności. Sytuację pogarszają różne koszty zmienne, takie jak opłaty za infrastrukturę i koszty energii elektrycznej, które nieprzerwanie od kilku lat rosną.

Konkurencyjna równowaga

W liście do wiceprzewodniczącego KE, Siima Kallasa członkowie Xrail apelują o zrównanie warunków konkurencyjności między różnymi gałęziami transportu. Dotyczy to m.in. wyrównania opłat za infrastrukturę w przewozach kolejowych i drogowych, gwarancji, że część środków zebranych z opłat drogowych zostanie wydana na rozwój przyjaznych środowisku alternatywnych rozwiązań transportowych, a także wprowadzenia zasady „zanieczyszczający płaci”.

Przedsiębiorstwa kolejowe domagają się również lepszego współfinansowania kolei poprzez fundusze strukturalne i CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę), które uzupełniałyby środki krajowe. Wzmocnieniem byłyba też możliwość zawieranie umów wieloletnich. Według Xrail, KE powinna unikać tworzenia barier administracyjnych i niepotrzebnej biurokracji kosztem klientów kolejowych oraz zapewnić w regulacjach (np. w zakresie wprowadzenia ETCS) odpowiedniej równowagi pomiędzy korzyściami i kosztami.

Jak wskazują przewoźnicy, zagrożeniem dla transportu kolejowego jest unijny program modernizacji klocków hamulcowych LL (dla redukcji hałasu). Dlatego chcą dodatkowego wsparcia w celu zrekompensowania związanych z tym wyższych kosztów operacyjnych. Optują też za podjęciem działań zapobiegających dodatkowemu obciążaniu opłatami krajowymi (np. za energię).

W grupie siła

Firmy wskazują na potrzebę takiej rewizji zasad konkurencji, która umożliwiłaby tworzenie silnych sojuszy przewoźników realizujących przewozy pojedynczymi wagonami oraz konieczność blokowania ruchu transgranicznego dla mega-ciężarówek, co pozwoliłoby na wzrost konkurencyjności międzynarodowych przewozów pojedynczych wagonów. Chcą też większych zachęt w ramach krajowych programów do wspierania rozwoju i utrzymania połączeń kolejowych obiektów przemysłowych (tzw. "prywatnych bocznic") z główną siecią kolejową.

„Przekonujemy Komisję Europejską do wprowadzenia proponowanych środków politycznych tak szybko, jak to tylko możliwe” – napisali w liście do Siima Kallasa. W przeciwnym razie transport kolejowy nie będzie w stanie wspierać przenoszenia przewozów z transportu drogowego na transport kolejowy.

Sojusz Xrail składa się z siedmiu członków, obecnie obejmujących swoją siecią przewozów towarowych w pojedynczych wagonach 11 europejskich krajów (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria). Skupia m.in. CD Cargo, CFL Cargo, DB Schenker Rail, Green Cargo, SBB Cargo, SNCB Logistics i OEBB Produktion.