Przewozy Regionalne zmodernizują 21 EZT-ów

Przewozy Regionalne zmodernizują 21 EZT-ów

09 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Przewoźnik, należący do 16 województw ogłosił przetarg na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 155,7 mln zł bez VAT.

Fot. Patryk Farana

Modernizacja będąca przedmiotem zamówienia obejmie maksymalnie 21 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia – maksymalnie o 6 sztuk – liczby EZT przekazanych do modernizacji.

Ostateczną liczbę pojazdów przeznaczonych do modernizacji PR podadzą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia.

Modernizacja obejmie zmianę napędu i wózków, a także pozwoli na podwyższenie prędkości maksymalnej do 120km/h. Nowe będzie też czoło EZT-ów. Pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację i monitoring. Ponadto, pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. dwie toalety w systemie zamkniętym, przedział dla niepełnosprawnych, tablice boczne i wewnętrzne LED i LCD. Zmodernizowane pojazdy mają zostać skierowane do obsługi połączeń międzywojewódzkich.

W ramach zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych świadczeń związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności do:

  • dostawy stanowiska szkoleniowego,
  • sporządzenia dokumentacji technicznej i Dokumentacji Systemu Utrzymania,
  • udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji przekazanej zamawiającemu oraz licencji na używanie oprogramowania zainstalowanego w zmodernizowanych pojazdach,
  • dokonania oceny potencjalnego wpływu przeprowadzonej modernizacji na bezpieczeństwo systemu kolejowego, o której mowa w art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka,
  • przeprowadzenia szkoleń wyznaczonych przez zamawiającego pracowników w zakresie budowy, zasady działania, eksploatacji nowych urządzeń zamontowanych w pojazdach poddanych modernizacji,
  • dostarczenia wraz z każdym zmodernizowanym i oddanym do eksploatacji pojazdem akcesoriów niezbędnych w codziennej eksploatacji.

Wykonawcy chcący uczestniczyć w przetargu są zobowiązani do wniesienia wadium w kwocie 3 mln zł. Oferty można składać do 27 lutego 2014 r. Jedynym kryterium ich oceny jest najniższa cena.

Zamówienie ma otrzymać dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu 7.1-46 „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych”.