Regulacje IGTL: kamery na czołach pociągów nie poprawią bezpieczeństwa

IGTL: kamery na czołach pociągów nie poprawią bezpieczeństwa

27 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Rekomendacja Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych dotycząca obligatoryjnej instalacji kamer w pociągach idzie za daleko i nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu - pisze w liście do Urzędu Transportu Kolejowego wiceprezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Piotr Macioszek.

Fot. Sebastian Alfajet

Izba wyraziła w ten sposób swoje wątpliwości (czemu dawała publicznie wyraz już wcześniej) wobec rekomendacji PKBWK ws. zalecenia zainstalowania kamer cyfrowych lub video rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych i będących w eksploatacji, prowadzących pociągi po liniach kolejowych, w celu rejestracji obrazu przed pojazdem oraz głosu maszynistów.

„Kamera nie zapobiegnie wypadkowi”

IGTL podkreśla, że zalecenia PKBWK powinny dotyczyć poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania poważnym wypadkom, wypadkom lub incydentom. Tymczasem, posiadanie zapisów obrazu przed pojazdem oraz głosów maszynisty przyczynić się ma przede wszystkim do usprawnienia ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń w trakcie prowadzonych postępowań.

„Nie ulega zatem wątpliwości, iż zalecenie instalacji w/w urządzeń nie jest ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa. Jedynie na marginesie Izba podnosi, iż przedmiotowa rekomendacja nie uwzględnia w żaden sposób zasady proporcjonalności pomiędzy wydatkami koniecznymi na jej wykonanie, a przewidywanymi korzyściami płynącymi z jej wdrożenia” - czytamy w liście przesłanym do Krzysztofa Dyla, prezesa UTK.

Zmiany ingerują w przepisy prawa

Nawet gdyby uznać, iż  powyższe zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zmierzają do poprawy bezpieczeństwa, to Izba uważa, że wdrożenie zaleceń wymagałoby szeregu adekwatnych zmian legislacyjnych.

Dlatego Izba zwraca się z prośbą o wskazanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynikałby obowiązek montażu urządzeń rejestrujących obraz i głos w pojazdach kolejowych,

Poza tym, powołując się na informacje otrzymane od EPTOLA (European Passenger Train&Traction Operating Lessors' Association), Izba wskazuje, że treść rekomendacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych została poddana analizie w/w stowarzyszenia, w rezultacie której uznana została za sprzeczną z prawem europejskim i  powodującą bariery w międzynarodowym transporcie kolejowym.

„Uwzględniając powyższe zastrzeżenia do treści, zakresu i formy rekomendacji oraz nieuzasadnione koszty związane z jej wdrażaniem, Izba zwraca się z prośbą o jednoznaczne stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako organu który skierował rekomendację do przewoźników i zarządców” - pisze Piotr Macioszek.

Negatywna opinia IGTL

Izby uważa, że wdrażanie przedmiotowej rekomendacji, jako nie zmierzającej do poprawy poziomu  bezpieczeństwa, powinno być indywidualną decyzją przewoźników kolejowych prowadzących działalność w oparciu o systemy zarządzania.

„Tym samym, monitorowanie wdrożenia rekomendacji przez Urząd Transportu Kolejowego Izba uznaje za działanie bezcelowe, niepotrzebnie obciążające przewoźników, którzy podjęli decyzję o braku wdrożenia rekomendacji” - stoi na stanowisku IGTL.

Czytaj pełną treść pisma IGTL do UTK