Lubuski Impuls już wozi pasażerów [film]

Lubuski Impuls już wozi pasażerów [film]

05 listopada 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Pierwszy elektryczny zespołó trakcyjny typu Impuls produkcji Newagu w barwach województwa lubuskiego wczoraj rozpoczął normalne kursy z pasażerami.

Fot. thefocus94

Jak relacjonuje nasz Czytelnik o pseudonimie thefocus94 zdziwienie podróżnych było nie do ukrycia, gdy po podstawieniu Impulsa w perony na stacji w Zielonej Górze okazało się że jest to pociąg do Poznania. „Ludzie pytali po dwa razy, czy aby na pewno to ten pociąg, gdyż byli mile zaskoczeni” – opisuje thefocus94.

Województwo lubuskie kupiło pojazd w ramach tzw. Zachodniej Grupy Zakupowej, w skład której weszło jeszcze województw zachodniopomorskie. Łącznie zamówiły one 9 pojazdów ED78 Impuls za kwotę 129,6 mln zł a zawarta umowa przewiduje możliwość zwiększenia tej puli o kolejne pięć pociągów.

Tabor w barwach województwa lubuskiego będzie obsługiwał połączenie Poznań - Zielona Góra - Nowa Sól. Impuls, który wyjechał wczoraj w trasę rozpoczął kurs z Zielonej Góry do Poznania Głównego.

Poniżej przedstawiamy film z przejazdu pierwszego Impulsa:

Na filmie widzimy wpierw przyjazd pociągu służbowego z Rzepina, gdzie się znajduje zaplecze techniczne zielonogórskiego Zakładu PR w Zielonej Górze. Pociąg przyjechał w planie PWJ 773011/0 relacji Rzepin - Zbąszynek - Zielona Góra. Po dwugodzinnym postoju udał się w swój pierwszy planowy pociąg Regio rel. Zielona Góra - Poznań Główny.

Pierwszy dzień planowego kursowania ED78-010 wypadł pomyślnie, pociąg meldował się przed planem na stacjach, z powodu rozkładu ułożonego pod EN57, nie odnotowano również żadnych defektów” – relacjonuje nasz Czytelnik, thefocus94.

Pro­du­ko­wane przez Newag Impulsy są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Niska pod­łoga umoż­li­wia łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie także dla osób o ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści rucho­wej, są także miej­sca dla osób na wóz­kach inwa­lidz­kich. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzymałościowe.