Pendolino już na torach. Wszedł w życie nowy rozkład jazdy

Pendolino już na torach. Wszedł w życie nowy rozkład jazdy

14 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Pierwszy pociąg Express InterCity Premium (Pendolino) punktualnie o godz. 6.05 wyruszył w trasę z Krakowa do Warszawy. Do stolicy dotrze w rekordowym czasie 2h 28 minut. Na pokładzie podróżuje ponad 200 pasażerów, wśród nich ci, którzy kupili bilety w super cenie – 49 zł. Po krótkim postoju w Warszawie, pociąg ruszy w drogę do Trójmiasta i po niecałych 3h dotrze nad morze.

Fot. PKP PLK

Wczesne godziny poranne nie odstraszyły podróżnych. Frekwencja w pierwszych pociągach wynosi około 40 proc. Wśród pasażerów na trasie Warszawa-Kraków znaleźli się również reprezentanci Polski w saneczkarstwie.

Pociągi jadą zgodnie z rozkładem, punktualnie. Pendolino na trasie Kraków-Warszawa, na odcinku między Psarami a Włoszczową, osiągnęło prędkość 200km/h. Pierwszy raz w historii Polski pociąg w ruchu planowym pojechał z taką prędkością.

Wraz ze startem nowego rozkładu jazdy, na trasy wyruszy dzisiaj 9 składów Express InterCity Premium. Pendolino połączą największe polskie miasta, oferując atrakcyjne czasy przejazdu oraz wyższy komfort podróży. To realna konkurencja dla samochodów, autobusów i samolotów.

Pociągi Express InterCity Premium kursują między Trójmiastem, Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Ale nie tylko mieszkańcy największych miast będą mogli na co dzień korzystać z nowoczesnych pociągów. Na trasie Warszawa – Katowice składy zatrzymują się także we Włoszczowie oraz Sosnowcu. Jadąc ze stolicy do Wrocławia - w Częstochowie i Opolu. A w drodze z Warszawy do Gdyni – w Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku i Sopocie.

Czasy przejazdu:

  • Warszawa – Gdańsk 2h 58min
  • Warszawa – Wrocław 3h 42min
  • Warszawa – Kraków 2h 28min
  • Warszawa – Katowice 2h 34min

Pendolino to oferta na każdą kieszeń. Ceny biletów na składy Express InterCity Premium zaczynają się od 49 zł, a następnie dostępne są wysokie zniżki sięgające 30%. Oferta rabatowa sprawia, że średnia cena biletu na Pendolino jest porównywalna z cenami na pociągi kategorii Express InterCity. Ponadto obowiązują ulgi ustawowe, zatem uczniowie i studenci mogą podróżować jeszcze taniej.

Podczas podróży wszyscy pasażerowie otrzymują poczęstunek wliczony w cenę biletu - ciepły lub zimny napój, a w pierwszej klasie również przekąskę. Na pokładzie pociągu znajduje się przestrzeń barowa prowadzona przez WARS. Od dzisiaj pasażerowie mogą spróbować nowych dań. 


Po 26 latach udało się przekroczyć barierę 160 km/h. Pierwszy pociąg EIP
w Polsce osiągnął 200 km/h w regularnym ruchu pasażerskim (Fot. PKP Intercity).

Mniej pociągów interRegio

Prze­wo­zy Re­gio­nal­ne w nowym roz­kła­dzie zmniej­sza­ją licz­bę po­cią­gów in­ter­Re­gio. Od nie­dzie­li bę­dzie osiem po­łą­czeń ca­ło­rocz­nych, dwa po­cią­gi week­en­do­we i trzy po­łą­cze­nia se­zo­no­we. PR za­po­wia­da­ją, że wszyst­kie po­cią­gi będą miały do­dat­ko­we po­sto­je na więk­szej licz­bie sta­cji. Do­dat­ko­wo dzię­ki wspar­ciu fi­nan­so­we­mu od Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go, w nowym roz­kła­dzie znaj­dzie się 6 po­cią­gów z Łodzi do War­sza­wy.

No­wo­ścią jest po­wrót Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych do woj. ślą­skie­go. Dzię­ki pod­pi­sa­niu umowy na świad­cze­nie usług prze­wo­zo­wych, za­war­tej po­mię­dzy Ślą­skiem a PR, spół­ka przej­mie ob­słu­gę tras: Strzel­ce Opol­skie – Gli­wi­ce, Kę­dzie­rzyn-Koź­le – Gli­wi­ce, Kę­dzie­rzyn-Koź­le – Ra­ci­bórz, Czę­sto­cho­wa – Ra­dom­sko – Łódź i Czę­sto­cho­wa – Kiel­ce.

W woj. lu­bu­skim, ku­jaw­sko-po­mor­skim, pod­kar­pac­kim, pod­la­skim, świę­to­krzy­skim do kur­so­wa­nia po­cią­gów spół­ki Prze­wo­zy Re­gio­nal­ne wpro­wa­dzo­ne zo­sta­ły nie­wiel­kie zmia­ny.

Wraca połączenie kolejowe do Zakopanego

Od nie­dzie­li po­wra­ca bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie ko­le­jo­we do Za­ko­pa­ne­go - będą tam kur­so­wać po­cią­gi PKP In­ter­ci­ty i PR. Trasa mię­dzy Kra­ko­wem a Za­ko­pa­nem była nie­prze­jezd­na ze wzglę­du na bu­do­wę zbior­ni­ka wod­ne­go Świn­na Po­rę­ba. Po trwa­ją­cych ponad 9 mie­się­cy pra­cach przy prze­ło­że­niu linii ko­le­jo­wej na odcinku Stry­szów – Sucha Be­skidz­ka przy­wró­co­na zo­sta­je prze­jezd­ność szla­ku Kra­ków – Sucha Be­skidz­ka – Za­ko­pa­ne. Na od­cin­ku 8,5 km po­cią­gi prze­ja­dą po no­wych to­rach wzdłuż brze­gu przy­szłe­go zbior­ni­ka wod­ne­go oraz przez dwa mosty w Dą­brów­ce i w Ze­mbrzy­cach.