Wykonawcy: potrzebna krajowa strategia wdrażania TSI

Wykonawcy: potrzebna krajowa strategia wdrażania TSI

04 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyła się II edycja warsztatów dla wykonawców inwestycji kolejowych w zakresie podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe. W warsztatach wzięło udział ponad 50 osób - przedstawicieli uczestników procesu dopuszczania do eksploatacji inwestycji prowadzonych na liniach kolejowych.

Fot. Dominik Skudlarski

Przedstawiciele Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności UTK przedstawili główne tezy nowych zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych, prezentując szczegółowo role i odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w tym procesie, zasady zarządzania zmianą w podsystemie oraz zasady bezpiecznej integracji elementów systemu kolei.

Naświetlona została również kwestia klasyfikowania prac na liniach kolejowych jako modernizacji lub odnowienia oraz kwestia obowiązków informacyjnych związanych z przeprowadzaniem inwestycji na linii kolejowej w początkowej fazie procesu.

W trakcie warsztatów szczególną uwagę poświęcono relacjom wykonawcy inwestycji na linii kolejowej z jednostkami oceniającymi zgodność w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Przedstawiono rodzaje jednostek oceniających zgodność, omówiono poszczególne etapy i sposoby przeprowadzania procesu oceny oraz dokumenty wydawane przez poszczególne rodzaje jednostek.

Ostatnia prelekcja dotyczyła praktycznych informacji związanych z wydawaniem przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych. W trakcie tej części przedstawiono podstawy prawne wydawania zezwoleń, zasady uzyskiwania odstępstw od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zakres dokumentacji, jaka powinna być dołączana do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób jej przygotowania oraz dotychczasowe doświadczenia Urzędu związane z procedowaniem wniosków o wydanie takich zezwoleń.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów zadawali liczne pytania związane z dopuszczaniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych. W toku dyskusji jej uczestnicy wskazywali na pilną potrzebę opracowania krajowej strategii wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz ścisłą współpracę zarządcy infrastruktury z wykonawcami.

Zorganizowane 26 lutego spotkanie jest kolejnym z cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych UTK z zakresu nowych regulacji prawnych. Dotychczas UTK przeszkolił ok. 350 osób z branży kolejowej.