UTK: naruszenie przepisów przez Orlen KolTrans

UTK: naruszenie przepisów przez Orlen KolTrans

16 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Naruszenie 13 przepisów z zakresu bezpieczeństwa stwierdzono podczas kontroli prezesa Urzędu Transportu Kolejewego w płockiej spółce Orlen KolTrans. Sprawdzenia przewoźnika dokonano w związku z procedurą ponownej certyfikacji.

UTK: naruszenie przepisów przez Orlen KolTrans
Fot. Kuba Gułajewski

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach wprowadzonej procedury recertyfikacji przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego Orlen KolTrans z siedzibą w Płocku w zakresie wdrożenia oraz spełnienia przez niego aktualnych wymagań prawnych określonych przez system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia 13 obowiązujących przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dotyczyły one m.in. niezrealizowania przez przewoźnika wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez prezesa UTK, będących wynikiem poprzednio przeprowadzonej kontroli, eksploatowania pojazdów na podstawie nieważnego świadectwa sprawności technicznej, prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych niezgodnie z wymaganiami w zakresie stosowanego wzoru oraz umieszczonych w nim danych, stosowania niezgodnego z wymaganiami oznakowania eksploatowanych pojazdów kolejowych, nieprzestrzegania cyklów przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych, prowadzenia dokumentacji diagnostycznej niezgodnie z wymaganiami związanymi z procesem utrzymania pojazdów trakcyjnych, wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdom kolejowym bez przeprowadzania badań i prób odbiorczych,  że spełniają one warunki techniczne bezpiecznej eksploatacji, niewystarczającego nadzoru nad stanem technicznym przyrządów pomiarowych podczas ich użytkowania.

Stwierdzono też niezgłoszenie do właściwych organów krajowych zdarzeń na liniach kolejowych oraz niedokonywanie ich rejestracji w prowadzonym rejestrze.

Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS, a w przypadku ich potwierdzenia podjęcie działań naprawczych. Wniósł również o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.