Restrukturyzacja PR opóźni się o 4 miesiące

Restrukturyzacja PR opóźni się o 4 miesiące

19 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania ws. koncentracji polegającej na przejęciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontroli nad Przewozami Regionalnymi. Powód? UOKiK zamierza zbadać czy miliony złotych przeznaczone na restrukturyzację i rozwój spółki wpłyną na krajowy rynek budowy, napraw, modernizacji, zakupu EZT i wagonów osobowych.

Fot. Dominik Skudlarski

Zgłoszenie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w sprawie zamiaru przejęcia kontroli nad Przewozami Regionalnymi wpłynęło do UOKiK na początku lipca 2015 r.

Decyzję o wydłużeniu regulator tłumaczy nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r. Zgodnie z nią postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania trwa do 1 miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, przewidziano możliwość wydłużenia postępowania o cztery miesiące. UOKiK zaznacza jednocześnie, że wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania nie przesądza w żaden sposób o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana w tej sprawie.

W sprawie ARP i Przewozów Regionalnych, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, UOKiK uznał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia badania rynku. W szczególności, Urzędowi zależy na pozyskaniu danych dotyczących krajowego rynku produkcji i napraw taboru kolejowego, napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i wagonów osobowych. Dlaczego? Ponieważ planowana koncentracja może wywrzeć wpływ na krajowy rynek budowy, napraw, modernizacji i utrzymania i zakupu taboru kolejowego, szczególnie EZT i wagonów osobowych. Przypomnijmy, zgodnie z założeniami Przewozy Regionalne zostaną dokapitalizowane co najmniej 770 mln zł. Środki te są zarezerwowane w tegorocznym budżecie państwa i będą przeznaczone na spłatę długów oraz na restrukturyzację i rozwój spółki.

Zdaniem UOKiK, badanie rynku i uzyskanie opinii konkurentów uczestników koncentracji pozwolą na przesądzenie tej kwestii. Poza tym, zweryfikowania wymagają również niektóre dane przedstawione przez zgłaszającego.

Postanowienie wydłużające termin na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji ARP i Przewozów Regionalnych jest piątym od czasu nowelizacji ustawy.