PKP Cargo: wyniki I półrocza lepsze od oczekiwań

PKP Cargo: wyniki I półrocza lepsze od oczekiwań

27 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Lepszymi od oczekiwań rynkowych nazwał zarząd PKP Cargo wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w I półroczu 2015 r. W kolejnych kwartałach spodziewa się dalszej poprawy. Ma to nastąpić dzięki wcześniejszemu rozliczeniu Programu Dobrowolnych Odejść, a także włączeniu do bilansów grupy PKP Cargo wyników osiąganych przez AWT, czeskiego przewoźnika przejętego wiosną tego roku.

Fot. AM

Przejęcie AWT pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Grupy PKP Cargo. Dzięki tej akwizycji polska spółka zaksięgowała zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości ok. 140 mln zł – podał zarząd PKP Cargo podczas czwartkowej konferencji poświęconej podsumowaniu wyników na koniec czerwca 2015 r.

W I półroczu Grupa osiągnęła 156 mln zł zysku netto, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Adam Purwin, prezes PKP Cargo, przyznał, że gdyby nie wynoszące 70 mln zł koszty związane z realizacją Programu Dobrowolnych Odejść, wynik netto przekroczyłby 230 mln zł.  Przeprowadzone w pierwszej połowie 2015 r. Programy Dobrowolnych Odejść przyniosą oszczędności na poziomie minimum 120 mln zł rocznie.

Omawiając wyniki osiągnięte przez pierwsze sześć miesięcy tego roku, zarząd PKP Cargo zwrócił uwagę, że w Polsce rynek kolejowych przewozów towarowych odnotował w pierwszym półroczu zerową dynamikę wzrostu wskutek m.in. sytuacji na rynku materiałów budowlanych i kruszyw oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

Wobec stagnacji na krajowym rynku, zarząd spółki aktywnie rozwija działalność przewozową poza Polską. W pierwszym półroczu przewozy PKP Cargo zrealizowane poza granicami Polski wzrosły o 136 proc. w ujęciu rocznym do prawie 3 mln ton.

– Pociągi ze znakiem PKP Cargo jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację – powiedział prezes Purwin. Podkreślił, że zwiększenie obecności PKP Cargo na rynkach zagranicznych wesprze przejęcie wiosną czeskiego przewoźnika AWT, który nie tylko dysponuje taborem, ale posiada też grupę klientów.

Transakcja zakupu AWT, sfinalizowana w maju 2015 r., istotnie przekłada się też na wynik finansowy spółki, przynosząc PKP Cargo potwierdzony przez biegłych rewidentów zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości ok. 140 mln zł. Oznacza to, że kupiono AWT za cenę niższą, niż wskazywałaby na to wycena aktywów przejętej spółki.

W pierwszym półroczu Grupa PKP Cargo poprawiła wyniki przewozowe, pomimo trudnego rynku. W ujęciu rocznym, przewieziona masa wzrosła o 2 proc., a praca przewozowa o 0,3 proc. Silnie wzrosły przewozy zagraniczne. W pierwszym półroczu PKP Cargo przewiozło poza krajem blisko 2,9 mln ton towarów (wzrost o 136 proc. rok do roku), wykonując 380 mln tonokilometrów (wzrost o 88 proc. rok do roku).

Jednocześnie na podobnym poziomie do ubiegłego roku utrzymano przewozy w kraju. Liczone według masy, wyniosły one 49,3 mln ton (spadek o 1 proc. rok do roku), a pracą przewozową 13,38 mld tonokilometrów (spadek o 1 proc. rok do roku). Udział Grupy PKP Cargo w rynku przewozów towarowych w Polsce wyniósł na koniec czerwca 56,1 proc. w ujęciu pracy przewozowej, czyli utrzymał się na niezmienionym poziomie.

W drugim kwartale 2015 r. odnotowano wyraźną poprawę w przewozach węgla, mającego największy udział w towarowych przewozach kolejowych. W tym okresie PKP Cargo zanotowało wzrost o 17 proc. w ujęciu rocznym w zakresie pracy przewozowej. W całym pierwszym półroczu oznacza to wzrost o 11 proc. (5,6 mld tonokilometrów) w porównaniu do poprzedniego roku. Przyczyną ożywienia w przewozach węgla był wzrost krajowego popytu. W przewozach kruszyw, z powodu ograniczeń w nowych inwestycjach odnotowało spadek przewozów o 12 proc. w porównaniu do I półrocza ub.r. do 2,4 mld tonokilometrów.