Regulacje Krytyczne uwagi do projektu rozporządzenia MIR o przejazdach kolejowych

Krytyczne uwagi do projektu rozporządzenia MIR o przejazdach kolejowych

23 października 2015 | Autor: AM
PODZIEL SIĘ

Rządowa Komisja Prawnicza (KP) krytycznie oceniła treść projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla skrzyżowań linii lub bocznic kolejowych z drogami oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów.

Fot. Rafał Wilgusiak

Projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek dokonania w czasie 12 miesięcy przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Nakazuje też, aby w terminie pięciu lat na wszystkich przejazdach zastosować zabezpieczenia stosowne do stwierdzonego natężenia ruchu.

Z opublikowanego 19 października protokołu z posiedzenia Komisji Prawniczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)  wynika, że nowy akt prawny zawiera wzbudził wątpliwości rządowych prawników.  

Komisja oceniając projekt rozporządzenia pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, wskazała przedstawicielom MIiR, że przepisy rozporządzenia w kilkunastu punktach wykraczają poza upoważnienie ustawowe lub dotyczą materii regulowanej ustawowo. KP zwróciła też uwagę przedstawicielom resortu, że projektowane rozporządzenie nie odpowiada postanowieniom  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej”.

Przewodniczący komisji prawniczej zwrócił uwagę przedstawicielom MIiR, że zważywszy na zakres regulacji i tempo prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, w tym czas potrzebny do dokonania jego notyfikacji Komisji Europejskiej, wątpliwości budzi dotrzymanie proponowanego terminu jego wejścia w życie. Przewodniczący KP zapytał też przedstawicieli MIiR, czy w świetle wskazanych wątpliwości oraz braku jednoznacznego stwierdzenia, jakie będzie vacatio legis projektowanej regulacji proponowany termin wejścia w życie jest wystarczający do zapoznania sie adresatów z jego regulacją i jej stosowania. Przedstawiciele MIiR stwierdzili, ze proponowany jest wystarczający dla jego adresatów.

Ponadto KP zwróciła uwagę przedstawicielom resortu na konieczność sprawdzenia projektu rozporządzenia w zakresie jednolitości i spójności użytych w nim oznaczenie tych samych pojęć . Dotyczyło to np. określeń „drąg rogatki” i „drąg rogatkowy” oraz „droga”, „droga pub1iczna”.