Koszalin nie odebrał gotowego ITS od PKP Informatyki

Koszalin nie odebrał gotowego ITS od PKP Informatyki

09 grudnia 2015 | Źródło: PKP Informatyka
PODZIEL SIĘ

PKP Informatyka zakończyła wszystkie prace związane z budową Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie. System jest kompletny i już dziś może być wykorzystywany przez mieszkańców i służby miejskie. Urząd Miejski w Koszalinie systemu i dokumentacji jednak nie przyjął.

Koszalin nie odebrał gotowego ITS od PKP Informatyki
Fot. pixabay.com

W poniedziałek na spotkaniu zespołów projektowych ze strony wykonawcy i zmawiającego PKP Informatyka poinformowała Urząd Miasta Koszalin, że wszystkie prace zostały zakończone i oddaje w pełni funkcjonalny, kompletny system wraz z całą dokumentacją. Samorząd bez podania powodu systemu i dokumentacji nie przyjął.

PKP Informatyka, zgodnie z regulacjami FIDIC, przesłała wszystkie dokumenty do biura inżyniera kontraktu w Gdańsku.

– Działania ze strony Urzędu Miasta Koszalin są dla nas kompletnie niezrozumiałe. W poniedziałek dostarczyliśmy w pełni funkcjonalny i działający system wraz z pełną dokumentacją, z którego wszyscy już dziś mogą korzystać – mieszkańcy i służby miejskie. Sytuacja, w której urzędnicy nie chcą przyjąć prac, a dokumentację jesteśmy zmuszeni wysyłać kurierem do biura inżyniera kontraktu do Gdańska po spisaniu jednostronnego protokołu uważamy za absurdalną – informuje Jan Starzyk, członek zarządu PKP Informatyka.

23 listopada na konferencji prasowej Urząd Miasta Koszalin przekazał informację o wypowiedzeniu PKP Informatyce umowy na realizację Inteligentnego Systemu Transportowego. 24 listopada doszło do spotkania pomiędzy prezydentem Koszalina – Piotrem Jedlińskim, wiceprezydentem – Wojciechem Kasprzykiem a zarządem PKP Informatyki reprezentowanym przez prezesa zarządu – Adama Filutowskiego i członka zarządu – Jana Starzyka. Na spotkaniu ustalono, że PKP Informatyka do czasu upływu okresu wypowiedzenia, tj. do 7 grudnia, przekaże do koszalińskiego ratusza kompletny system, co pozwoli na rozliczenie dotacji z funduszy UE do końca roku.

Tego samego dnia, tj. 24 listopada, wiceprezydent Miasta Koszalin – Wojciech Kasprzyk wystąpił do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o rozwiązanie umowy na dofinansowanie.

– Działanie to jednoznacznie wskazuje na brak dobrej woli, chęci współpracy, zakończenia projektu, a tym samym rozliczenia dofinansowania uzyskanego przez Urząd Miasta Koszalin ze środków unijnych – mówi Jan Starzyk, członek zarządu PKP Informatyka. – Informacja ta nie została nam przekazana na spotkaniu z władzami miasta w dniu 24 listopada. Usłyszeliśmy natomiast zapewnienia o chęci zakończenia projektu i deklaracje pełnej współpracy – dodaje Jan Starzyk.

PKP Informatyka informacje o złożeniu przez Urząd Miasta Koszalin do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o rozwiązanie umowy na dofinansowanie uzyskała na podstawie wystąpienia kancelarii prawnej PKP Informatyki o dostęp do informacji publicznej.

Jednocześnie PKP Informatyka podjęła dialog z Urzędem Miasta Koszalin w sprawie pomocy przy aneksowaniu umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co jest praktykowane przez innych beneficjentów i wykonawców, którym przyświeca wspólny cel – chęć zakończenia projektu i utrzymanie dofinansowania. Urząd Miasta Koszalin nie był zainteresowany współpracą w tym zakresie i konsekwentnie odmówił udziału PKP Informatyki w jakichkolwiek spotkaniach z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Jesteśmy zdziwieni działaniem ze strony władz miasta. Według naszej wiedzy wypowiedzenie umowy o dofinansowanie jest działaniem prowadzącym do strat zarówno po stronie PKP Informatyki, Gminy Miasta Koszalin, jak i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nieprzystąpienie do działań mających na celu ograniczenie utraty dofinansowania wydaje się być zaniechaniem wynikającym ze złej woli. Należy podkreślić, że również Urząd Miasta jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu uniknięcie, a w przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości, przynajmniej zmniejszenie wysokości ewentualnej szkody – mówi Jan Starzyk.

Włodarze Koszalina publicznie deklarowali pełną otwartość i współpracę z PKP Informatyką w zakresie realizacji projektu, przy czym działania zespołu powołanego z ramienia Urzędu Miasta trudno uznać za wynikające z dobrej woli – niezatwierdzanie dokumentacji, nieprzystępowanie do testów funkcjonalnych, nieprzystępowanie do odbiorów częściowych, brak dialogu na temat koncepcji, systemu, dokumentów, wymiana zamków w szafach teletechnicznych. PKP Informatyka otrzymywała komunikaty o pełnej współpracy, podczas gdy faktycznie podejmowane działania świadczył o odmiennym nastawieniu. Deklaracje były pozorne.

Wypowiedzenie umowy PKP Informatyce oraz złożenie wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o rozwiązanie umowy na dofinansowanie projektu w praktyce oznacza ujemne przepływy dla Urzędu Miasta Koszalin maksymalnie w wysokości 4,7 mln zł, jak i zmniejszenie absorpcji środków UE na poziomie ok. 10 mln zł.

– Urząd Miasta Koszalin wypowiedział PKP Informatyce umowę na realizację Inteligentnego Systemu Transportowego na etapie finalizacji prac. Dzisiaj system jest gotowy i w pełni funkcjonalny, a włodarze miasta mają problem – podsumowuje Jan Starzyk, członek zarządu PKP Informatyka.

Wykonawca 7 grudnia zgłosił zamawiającemu gotowość do odbioru wszystkich podsystemów:
1) systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, tzw. ARTR,
2) systemu red light, czyli systemu identyfikacji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle,
3) systemu preselekcji pojazdów o przekroczonej wysokości,
4) systemu wag identyfikujących pojazdy przeciążone, zlokalizowanych na drogach dojazdowych do miasta,
5) systemu identyfikacji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość,
6) systemu tablic i znaków zmiennej treści,
7) systemu informacji o czasach przejazdu pomiędzy dwoma punktami wskazanymi na planie miasta,
8) systemu monitoringu wizyjnego,
9) systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych,
10) systemu obszarowego sterowania ruchem,
11) sieci teletransmisyjnej i systemu zarządzania siecią,
12) platformy integrującej wszystkie podsystemy,
13) systemu do tworzenia raportów,
14) systemu archiwizacji danych,
15) konsoli operatora systemu zarządzania ruchem,
16) portalu dla kierowców i podróżnych.