PNUIK używało lokomotywę, choć miało ją wycofać z eksploatacji

PNUIK używało lokomotywę, choć miało ją wycofać z eksploatacji

31 stycznia 2016 | Autor: ARR | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie decyzji wyłączającej z eksploatacji pojazd kolejowy - lokomotywę spalinową typu M62, nałożył na Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej (PNUIK) w Krakowie karę pieniężną. Wysokość kary wyniosła równowartość kwoty 300 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

Fot. PNUIK

Decyzja o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji była konsekwencją stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości - pojazd utrzymywany był niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania.  

Eksploatacja pojazdu kolejowego bez uwzględnienia obowiązujących wymagań technicznych bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Z tego powodu Prezes UTK zobligowany był do wyłączenia pojazdu z eksploatacji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W toku postępowania stwierdzono, że przewoźnik pomimo nakazu natychmiastowego wykonania decyzji, w dalszym ciągu eksploatował lokomotywę. Spółka nie wyłączyła pojazdu z eksploatacji, nie unieważniła też świadectwa sprawności technicznej.

Kara pieniężna w ustalonej wysokości nie przekracza, w opinii Prezesa UTK, możliwości finansowych spółki, a jednocześnie uwzględnia zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.