Regulacje Wyeliminowanie technicznych barier nada impet rozwojowi unijnych kolei

Wyeliminowanie technicznych barier nada impet rozwojowi unijnych kolei

29 kwietnia 2016 | Źródło: Parlament Europejski, PAP
PODZIEL SIĘ

Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają znieść przeszkody techniczne wynikające z odmiennych standardów i procedur w państwach członkowskich, na które natrafiają operatorzy kolei i producenci taboru kolejowego. Nowe procedury, których treść została wynegocjowana przez delegację parlamentu z ministrami UE, obejmują techniczne aspekty czwartego pakietu kolejowego. Mają one przyspieszyć i uprościć wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na dopuszczenie do ruchu lokomotyw i wagonów.

Fot. Rafal Wilgusiak

Zmiany zatwierdzone w czwartek obejmują pierwszą część reformy, która powinna zwiększyć efektywność i przyciągnąć inwestorów oraz zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego poprzez poprawę jakości świadczonych usług. Zmiany te mają również pomóc w osiągnieciu unijnych standardów poziomu emisji spalin w całym sektorze transportowym.

Procedury wydawania producentom zezwoleń na dopuszczenie taboru kolejowego do obrotu rynkowego oraz przyznawania certyfikatów bezpieczeństwa operatorom kolei zostaną przyspieszone i uproszczone dzięki przekazaniu kompetencji w tym zakresie Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). Obecnie producenci i operatorzy muszą występować o nie do właściwych organów w każdym z krajów członkowskich.

Wszystkie wnioski o wydanie certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym i o zezwolenia dotyczące lokomotyw i wagonów w obrocie transgranicznym będą składane do Europejskiej Agencji Kolejowej. Co istotne, w transporcie wyłącznie krajowym wnioskodawca sam zdecyduje, kto rozpatrzy jego wniosek w sprawie dopuszczenia na rynek pojazdów lub świadczenia usług i wyda zezwolenie: agencja czy organ krajowy.

Aby usprawnić procedury, ERA stworzy system informacyjno-komunikacyjny, którego elementem będzie punkt przyjmowania wszystkich wniosków, zarówno certyfikatów bezpieczeństwa, jak i zezwoleń w sprawie dopuszczenia do ruchu.

Europejska Agencja Kolejowa uzyska też większy wpływ na rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). Będzie oceniać każde nowe rozwiązanie techniczne pod kątem interoperacyjności, zanim dojdzie do ogłoszenia przetargu dotyczącego przytorowego wyposażenia ERTMS. Nowe rozporządzenie przyczyni się także do zmniejszenia liczby przepisów krajowych, poprzez unijną harmonizację standardów technicznych.

Nowe zasady dotyczące certyfikatów i zezwoleń zaczną obowiązywać w praktyce w ciągu 3 lat od wejścia rozporządzenia w życie. Państwa członkowskie mogą przedłużyć ten okres o dodatkowy rok. Notyfikacja takiej decyzji i jej uzasadnienie będą musiały być przekazane do ERA i do Komisji Europejskiej.

W ciągu siedmiu lat od publikacji nowych przepisów w życie wejdzie obowiązek organizowania przetargów na świadczenie usług kolejowych. Pakiet zakłada, że aby móc świadczyć publiczne usługi kolejowe w UE, przewoźnik będzie musiał wygrać przetarg. W niektórych sytuacjach możliwe będą wyjątki od tej reguły, jednak każda decyzja o odejściu od drogi przetargowej będzie musiała być dobrze uzasadniona.

Nowe przepisy wprowadzają także wymóg wzmocnienia niezależności i bezstronności podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową. Kraje UE muszą zwiększyć przejrzystość finansową takich spółek czy instytucji oraz zapewnić, że nie będzie zachodzić konflikt interesów. Ten warunek jest szczególnie ważny tam, gdzie zarządca infrastruktury kolejowej oraz przewoźnik są częścią tej samej struktury, np. holdingu.

Zarządcy infrastruktury będą musieli dostosować się do nowych przepisów do 1 stycznia 2019 r. Z kolei państwa członkowskie muszą zapewnić otwarty dostęp do swych rynków kolejowych od 14 grudnia 2020 r.