Warszawa aktualizuje strategię dla transportu miejskiego

Warszawa aktualizuje strategię dla transportu miejskiego

18 czerwca 2016 | Źródło: ZTM Warszawa
PODZIEL SIĘ

Warszawska Polityka Mobilności to aktywne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji. Zakłada priorytetowe traktowanie edukacji transportowej i zmianę świadomości społeczeństwa, prowadzące do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście.

Fot. ZTM Warszawa

Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transporto­wej i 6 latach realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju sys­temu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” nowy dokument poszerza optykę spojrzenia na warszawski transport i zarządzanie nim. – To dokument, który niejako poszerza dotychczasowe ustalenia i przedstawia nowe rozwiązania – mówi Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Chcemy przede wszystkim uczynić miasto bardziej przyjazne dla niezmotoryzowanych, przywrócić miejskie funkcje obszarom centrum, nadal rozwijać transport publiczny i układy obwodnicowe.

Warszawska Polityka Mobilności zostanie przyjęta zarządzeniem Prezydenta Warszawy. 15 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 10 października. Pierwsze spotkania jeszcze w czerwcu.

Co to jest WPM?

Warszawska polityka mobilności odpowiada na oczekiwania warszawiaków dotyczące m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rower, pieszo), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta. WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; określenie nowej - ograniczonej - roli samochodu w mieście; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego, edukcja transportowa.

Powodzenie realizacji WPM wymaga zmiany podejścia ze strony wszystkich uczestników procesu planowania, projektowania i zarządzania systemem transportowym oraz mieszkańców - użytkowników systemu transportowego Warszawy; stosowania i egzekwowania przejrzystych zasad organizacji ruchu; szeroko zakrojonej akcji edukacyjno-informacyjnej przedstawiającej i wyjaśniającej problemy komunikacyjne miasta i możliwości ich skutecznego rozwiązywania w celu uzyskania jak najszerszego poparcia dla planowanych zamierzeń. Punktem wyjścia realizacji WPM jest miasto rozwijające transport zbiorowy. W mieście wyraźnie wzrasta zainteresowanie ruchem rowero­wym. Przyczynia się do tego m.in. rozwój infrastruktury i urucho­mienie systemu rowerów publicznych Veturilo. W Warszawie dostrzega się również problematykę ruchu piesze­go. Przejawia się to stopniową poprawą funkcjonalności ciągów pieszych, likwidowaniem barier architektonicznych, wyposaża­niem schodów w pochylnie i windy oraz dostosowywaniem węz­łów przesiadkowych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Modernizowany i rozwijany jest układ drogowy. Inwestycje w ten segment transportu zwiększają dostępność zewnętrzną Warsza­wy, jakość obsługi poszczególnych dzielnic, a także ułatwiają ochronę strefy śródmiejskiej przed ruchem tranzytowym.

Wpływanie na popyt

Jednym z celów warszawskiej polityki mobilności jest zachęcenie do odbywania podróży pieszo, rowerem lub transportem zbiorowym. WPM zakłada, że decyzje mieszkańców miasta dotyczące spo­sobu podróżowania coraz częściej będą podejmowane ze wzglę­dów społecznych, zdrowotnych i ekologicznych. Wpływanie na popyt to np.: promowanie i wspieranie wprowadzania elastycznych godzin pracy; niższe taryfy w komunikacji poza szczytem; e-usługi; telekonferencje i telespotkania; praca zdalna bądź wykonywana częściowo w pracy, a częściowo w domu; ograniczanie dostępno­ści wybranych obsza­rów (strefa śródmiej­ska, centra dzielnic) dla ruchu samochodo­wego.

Transport zbiorowy

Wiodąca rola transportu zbiorowego w obsłudze codziennych podróży wymaga zapewnienia wysokiej konkurencyjności kolei, metra oraz komunikacji tramwajowej i autobusowej w stosunku do samochodów. Zakłada się, że realizacja WPM doprowadzi do 65% udziału komunikacji miejskiej w obsłudze wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami transportu oraz 80% udziału w przypadku podróży do obszaru śródmiejskiego i 50% udziału na granicy Warszawy. Miasto planuje min. rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji; modernizowanie i rozwój komuni­kacji autobusowej; kontynuacja moderniza­cji i rozwoju komunikacji tramwajowej; kontynuacja rozwoju systemu metra; usprawnienie komunikacji kolejowej; integracja systemów transportu; racjonalizacja przebiegu linii transportu zbiorowego (marszrutyzacja); wdrażanie rozwią­zań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Czytaj więcej