Przedstawiciele opolskiego oglądali swojego Impulsa w siedzibie Newagu

Przedstawiciele opolskiego oglądali swojego Impulsa w siedzibie Newagu

24 czerwca 2016 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

W fabryce Newagu w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły i członka zarządu województwa Szymona Ogłazy, z zarządem producenta. Celem spotkania była prezentacja elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 36WEa, które Newag przekaże dla województwa opolskiego.

Fot. Newag

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem. Jasno widoczna światowej klasy jakość i wygoda. Najwyższa klasa usług. Jest to wielki powód do dumy. Grupa składająca się z fachowców i ich umiejętności sprawia, że zakład jest nowoczesny. Dziękuję, gratuluję i cieszę się ze wspólnej współpracy - powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

- Jesteśmy dumni, że Impulsy 36 WEa zamówione przez województwo opolskie spełniają wszystkie specyfikacje i standardy TSI - odparł Józef Michalik, wiceprezes Newagu.

Kon­trakt w wer­sji pod­sta­wo­wej prze­wi­duje dostawę 5 trzyczłonowych pojaz­dów do 31.01.2018 r. oraz opcję na dostawę dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów do 10.12.2018r. War­tość kon­traktu w wer­sji pod­sta­wo­wej wynosi 51,3 mln zł netto. Cały kon­trakt opiewa w sumie na 71,82 mln zł netto. Pie­nią­dze pocho­dzić będą z czte­rech źródeł: budżetu woje­wódz­twa opol­skiego oraz rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa, Fun­du­szu Kole­jo­wego i Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Opol­skiego na lata 2014–2020, z któ­rego dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 15,5 mln euro.

Pojazdy pojadą na zmo­der­ni­zo­wa­nej przez PKP Pol­skie Linie Kole­jowe linii kole­jo­wej E30 pomię­dzy Kędzie­rzy­nem Koź­lem i Wrocławiem.