Newag z umową na modernizację wagonów PKP Intercity

Newag z umową na modernizację wagonów PKP Intercity

18 lipca 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nowosądecki Newag podpisał z PKP Intercity umowę na wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5. poziomie utrzymania 16 wagonów osobowych. Wartość kontraktu to 43,168 mln zł netto.

Fot. Newag

W ramach prac Newag zmodernizuje wagony 16 wagonów typu 111A, które po wykonanej usłudze będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy przystosowanymi do przewozu rowerów. Modernizacja wagonów zostanie zakończona w I kwartale 2017 roku.

Newag udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty odbioru przez PKP Intercity, z zastrzeżeniem  dłuższego okres u gwarancji dla niektórych komponentów.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu modernizacji, zwłoki w usuwaniu wad oraz odstąpienia przez przewoźnika od umowy z przyczyn leżących po stronie Newagu, przy czym maksymalna wysokość kar umownych z danego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto. PKP Intercity przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.