Południowo-zachodnia Polska chce rozwijać infrastrukturę kolejową

Południowo-zachodnia Polska chce rozwijać infrastrukturę kolejową

09 sierpnia 2016 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
PODZIEL SIĘ

Władze Lubuskiego i Dolnego Śląska rozmawiały w Warszawie z przedstawicielami PKP PLK i Ministerstwa Rozwoju o rozwoju linii kolejowej nr 275, łączącej Polskę i Niemcy, odnowieniu torów na linii Krzyż-Gorzów Wielkopolski oraz modernizacji trasy nr 358 na odcinku od Zbąszynka do Czerwieńska.

Fot. Ryszard Jakimowicz

Do spotkania doszło z inicjatywy województwa lubuskiego. Dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lubuskiego najistotniejsza jest linia nr 275. Ale nie tylko ona została wskazana w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, jako jeden z priorytetów inwestycyjnych.  W dokumentach tych zapisane zostały także inne projekty kolejowe, które również otrzymały podobny status. Są to: rewitalizacja torów na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. (długość 53,7 km) i modernizacja (II etap) linii nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk (długość 40,4 km). Środki na inwestycje kolejowe zabezpieczono w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie na lata 2014-2020. Mowa o kwocie blisko 32,5 mln euro, czyli ponad 142 mln zł zabezpieczonych na projekty dotyczące infrastruktury (bez taboru). Rezultatem działań zaplanowanych do 2023 r. powinna być znacząca poprawa dostępności do infrastruktury kolejowej. 

Trzeba zaznaczyć, że plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej są działaniami komplementarnymi do przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2013. Wszystko po to, by uzyskać efekt sieciowy. Podjęte działania pozwolą poprawić parametry eksploatacyjne niektórych korytarzy transportowych, które służyć mogą komunikacji w regionie, ale również połączeniom transgranicznym. Skrócenie czasu dojazdu pasażerów i transportu towarów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego przyczyni się do polepszenia dostępności kolejowej województwa i zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Znacząco wpłynie to na wzmocnienie atrakcyjności kolei i jej konkurecyjności w stosunku do transportu drogowego.

Inwestycje w okresie programowania 2007-2013 zostały przeprowadzone z uwzględnieniem stopnia powiązania poszczególnych obszarów województwa z siecią TEN-T. W Lubuskiem w ostatnich latach przeprowadzono cztery inwestycje, z których trzy dotyczyły odcinków o znaczeniu wewnętrznym i były finansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 60-procentowym poziomem dofinansowania. Przedsięwzięcia miały na celu: modernizację linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp., linii nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453) oraz linii nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I. Czwartą inwestycją o znaczeniu krajowym, która była finansowana ze środków krajowych (budżet państwa, Fundusz Kolejowy) była: modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.