Regulacje Licencjonowanie transportu kolejowego po zmianach ustawy

Licencjonowanie transportu kolejowego po zmianach ustawy

01 listopada 2016 | Autor: Jakub Tomczak | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Od początku 2016 roku zmiany w ustawie o transporcie kolejowym budzą szerokie zainteresowanie rynku. Wynika to chociażby z tego, że mamy do czynienia z największą, od momentu uchwalenia w 2003 roku, zmianą w ustawie. Jest ona oczywiście podyktowana koniecznością wdrożenia dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego.

Fot. Arkadiusz Szymański

Kluczowym założeniem projektu ustawy jest zmiana filozofii dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym tej rozumianej w sposób klasyczny, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, ale także infrastruktury kolejowej, która do tej pory nie była udostępniana, czyli bocznic kolejowych. Jednakże projekt ten wpłynie także na zasady licencjonowania transportu kolejowego, czyli na podmioty, które zamierzają zostać przewoźnikami kolejowymi.

Projekt ustawy w Sejmie

16 września 2016 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Druk nr 840). Zapowiedzi nowego wiceministra odpowiedzialnego za kolej, Andrzeja Bittela, są raczej jednoznaczne. Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa zależy na szybkim uchwaleniu ustawy. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż Komisja Europejska upomniała Polskę za nieterminowe wdrożenie dyrektywy 2012/34/UE. Z drugiej jednak strony „rzuca się w oczy” brak współpracy na linii rząd – rynek, co jest widoczne chociażby w braku uwzględnienia wielu uwag zgłaszanych w toku konsultacji społecznych, ale także braku rzeczowego ustosunkowania się autorów projektu do uwag i uzasadnienia, dlaczego określone uwagi nie zostały uwzględnione.

Wobec tego rynek kolejowy powinien jak najszybciej zacząć dostosowywać się do nowych wymagań, dotyczy to także firm zainteresowanych uzyskaniem licencji przewoźnika kolejowego.

Obecny stan prawny

Licencję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek zainteresowanego podmiotu. Licencja jest decyzją administracyjną, która uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej. Aby otrzymać licencję, należy spełnić następujące wymagania:

  • posiadanie dobrej reputacji – co oznacza, że osoby wchodzące w skład zarządu podmiotu lub prowadzące sprawy podmiotu ubiegającego się o otrzymanie licencji nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone umyślne przestępstwa, w tym między innymi przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu lub przeciwko środowisku;
  • posiadanie wiarygodności finansowej – co oznacza, że zainteresowany otrzymaniem licencji jest w stanie wykazać, że jest zdolny do wypełniania zobowiązań, co potwierdzają między innymi sprawozdania finansowe;
  • posiadanie kompetencji zawodowych – co oznacza, że zainteresowany otrzymaniem licencji zatrudnia lub złoży oświadczenie o zatrudnieniu osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych;
  • dysponowanie taborem kolejowym – co oznacza, że zainteresowany już posiada lub złoży oświadczenie, że będzie posiadał odpowiednie lokomotywy kolejowe oraz wagony, a także utworzy system utrzymania i obsługi pojazdów kolejowych, w skład którego wchodzi System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System);
  • posiadanie ubezpieczenia OC – w szczególności należy zwrócić uwagę na objęcie tym ubezpieczeniem wymogów wynikających z rozporządzenia 1371/2007 w sprawie praw pasażerów w ruchu kolejowym, co dotyczy właściwie przewoźników pasażerskich.

To tylko część artykułu, który ukazał się w październikowym numerze "Kuriera Kolejowego". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty naszego miesięcznika