Newag pierwszy w Polsce z pełnym dopuszczeniem TSI

Newag pierwszy w Polsce z pełnym dopuszczeniem TSI

17 listopada 2016 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Producent taboru szynowego z Nowego Sącza otrzymał pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego zgodnego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, zwanymi „TSI” dla pojazdów Impuls typu 31WE-029 oraz 45WE-014. Zezwolenie, ważne bezterminowo, zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Newag pierwszy w Polsce z pełnym dopuszczeniem TSI
Fot. małopolskie.pl

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności – TSI to zbiór szczegółowych wymagań technicznych i funkcjonalnych,  jak też procedur stwierdzania zgodności dotyczącymi interoperacyjności ogłaszanymi przez  Komisję Europejską.

Obejmują one techniczne specyfikacje interoperacyjności, takie jak:

  • podsystem Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski (TSI LOC&PAS),
  • podsystem Tabor kolejowy – hałas (TSI NOI),
  • specyfikacje dotyczące dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM),
  • specyfikacje w zakresie aspektu bezpieczeństwa w tunelach kolejowych (TSI SRT)
  • oraz w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS).

Nowe rozporządzenie dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i w swym zakresie zawiera normy odnoszące się do  zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. Zdolność ta zależy od warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być wypełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań.

Oznacza to, że interoperacyjny tabor może poruszać się po interoperacyjnej infrastrukturze kolejowej i przemieszczać pomiędzy sieciami kolejowymi poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach, a co za tym idzie wymiany lokomotyw i zmiany maszynistów, jak również bez potrzeby wykonywania przez maszynistów jakichkolwiek czynności specyficznych dla danej infrastruktury.

Wyżej wymienione pojazdy Impuls zostaną przekazane województwu małopolskiemu na mocy umowy z Newagiem podpisanej 30 marca br. na dostawę 12 pojazdów szynowych. Sądecka firma wyprodukuje nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne, które jeszcze w tym roku trafią na małopolskie trasy kolejowe. Oficjalna uroczystość przekazania pojazdów odbędzie się 28 listopada na Dworcu Głównym w Nowym Sączu. Wartość zamówionego taboru to  prawie 300 mln zł brutto.

Umowa zakłada, że Newag dostar­czy 6 pojaz­dów do końca listo­pada br. (4 składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz 2 szt. 4-członowych EZT Impuls 31WE) oraz zapewni kom­plek­sową obsługę gwa­ran­cyjną, ser­wis i utrzy­ma­nie. Nowe pojazdy będą mogły obsługiwać pasa­że­rów już w grud­niu br. Pozo­stałe 6 skła­dów zosta­nie dostar­czone do 15 lutego 2017 r. Samo­rząd woje­wódz­twa może sko­rzy­stać rów­nież z tzw. prawa opcji i zaku­pić dodat­kowe pojazdy.