Impuls 31 WE z pozytywnym wynikiem testów ETCS poziomu 2

Impuls 31 WE z pozytywnym wynikiem testów ETCS poziomu 2

23 listopada 2016 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

W nocy z 22 na 23 listopada br. czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny Impuls31 WE-029, wyprodukowany przez Newag pozytywnie zaliczył testy certyfikujące ETCS poziomu 2 przeprowadzone przez Instytut Kolejnictwa na trasie E30, na szlaku Legnica Wschód - Miłkowice - Chojnów.

Fot. małopolskie.pl

Dzisiejszej nocy tj. z 23 na 24 listopada br. takim samym testom zostanie poddany następny pojazd z Newagu rodziny Impuls – pięcioczłonowy EZT typu 45WE-014 wyprodukowany na zlecenie Województwa Małopolskiego. Testy odbywają się pod nadzorem jednostki notyfikowanej - Instytutu Kolejnictwa oraz przy udziale przedstawicieli producenta - Newag, firmy Siemens, która dostarczyła urządzenia systemu ETCS oraz PKP PLK, w gestii którego leży zarządzanie infrastrukturą, na której przeprowadzono testy.

Pojazdy Impuls zostaną przekazane dla województwa małopolskiego na mocy umowy z Newagiem podpisanej 30 marca br. na dostawę 12 pojazdów szynowych. Oficjalna uroczystość przekazania pojazdów odbędzie się 28 listopada na Dworcu Głównym w Nowym Sączu.

Na mocy umowy Newag dostar­czy 6 pojaz­dów do końca listo­pada br. (4 składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz 2 szt. 4-członowych EZT Impuls 31WE) oraz zapewni kom­plek­sową obsługę gwa­ran­cyjną, ser­wis i utrzy­ma­nie. Nowe pojazdy będą mogły obsługiwać pasa­że­rów już w grud­niu br. Pozo­stałe 6 skła­dów zosta­nie dostar­czone do 15 lutego 2017 r. Samo­rząd woje­wódz­twa sko­rzy­stał z tzw. prawa opcji i zamówił 1 dodat­kowy pojazd. Wartość zamówionego taboru wraz z opcją wynosi ponad 304 mln zł brutto.