Ulga intermodalna niezagrożona. Ministerstwo przychyliło się do postulatów PLK

Ulga intermodalna niezagrożona. Ministerstwo przychyliło się do postulatów PLK

04 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Podmioty kolejowe, które realizowały przewozy intermodalne w okresie 11-31 grudnia 2016 r. nie muszą się martwić o dofinansowanie swojej działalności. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyraziło zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych na ulgę intermodalną (której udzielają PKP Polskie Linie Kolejowe) o brakujące 2,6 mln zł. – Dzięki temu zostały wyeliminowane niekorzystne konsekwencje dla branży – napisał Marek Olkiewicz wiceprezes zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP PLK w liście do przewoźników towarowych. Jednocześnie zwiększono budżet PLK na wsparcie usług intermodalnych, co powinno pozwolić na uniknięcie podobnej sytuacji w 2017 roku.

Fot. Rafał Wilgusiak

Jest to efekt interwencji Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Fundacji Prokolej, Forum Kolejowego - Railway Business Forum oraz Grupy Doradczej Przewoźników Europejskiego Korytarza Towarowego Bałtyk-Adriatyk, które 14 grudnia zaprotestowały przeciw wstrzymaniu ulgi intermodalnej na 20 dni. Dlaczego? Powodem były pieniądze.

Jak wiadomo, począwszy od 2014 r. ulga intermodalna udzielana jest przewoźnikom rzeczy w oparciu o zapisy stosownej umowy między ministerstwem a PLK. – PKP Polskie Linie Kolejowe dysponują takimi środkami jakie są zapewnione przez resort i udziela ulgi na zasadach określonych w „Umowie o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony w okresie 1 stycznia 2014 r.-31 grudnia 2017 r.” (poprzednio obowiązywała do 31 grudnia 2016 r.) – tłumaczy Marek Olkiewicz. Stanowią o tym m.in. zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, zgodnie z którymi „zarządca infrastruktury kolejowej może udzielić ulgę w opłacie podstawowej w wysokości, która wynika z wysokości środków zapewnionych na finansowanie ulgi.”

Tymczasem, wysokość środków przewidzianych na ulgę intermodalną na 2016 rok wynosiła 25,743 mln zł. Po rozliczeniu ulgi intermodalnej w listopadzie oszacowano, że całkowita wartość ulgi wyniesie 28,375 mln zł, co oznaczało jednocześnie brak środków w wysokości 2,632 mln zł na udzielenie ww. ulgi przewoźnikom towarowym w okresie od 11 do 31 grudnia 2016 r.

– W celu wyeliminowania niekorzystnych konsekwencji dla rynku kolejowych przewozów intermodalnych, zarząd PKP PLK wystąpił do MIB z wnioskiem o zwiększenie środków na ulgę intermodalną – poinformował wiceprezes spółki, Marek Olkiewicz. – Ministerstwo wyraziło zgodę, co zostało usankcjonowane aneksem do wspomnianej umowy zawartym 21 grudnia 2016 r. Wobec powyższego przedmiotowa ulga będzie udzielana również w okresie od 11 do 31 grudnia 2016 r., tj. od początku obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 – zaznaczył.

Dyrektor ds. eksploatacji poinformował też, że na rok 2017 PKP Polskie Linie Kolejowe uzyskały środki na finansowanie ulgi intermodalnej w wysokości 29 mln zł. Podjęty zostanie również monitoring wykorzystania środków na ulgę intermodalną.

Zarząd PLK będzie informować przewoźników kolejowych korzystających z ulgi intermodalnej o poziomie jej wykorzystania oraz podejmie działania mające na celu zwiększenie puli środków finansowych, jeżeli kwoty przeznaczone na dany rok okażą się niewystarczające – obiecuje w liście Olkiewicz. Wiceprezes Polskich Linii Kolejowych zdaje sobie sprawę, że koszt dostępu do infrastruktury kolejowej jest istotnym elementem w wieloletnich kontraktach zawieranych przez przewoźników.

– Ulga w opłacie jest jednym z instrumentów wspierających rozwój przewozów intermodalnych, co tym samym wpisuje się w kierunek zmian zwiększających znaczenie kolei w transporcie. Mając na uwadze dalszy rozwój segmentu rynku intermodalnego oraz zapewnienie możliwości konkurowania transportu kolejowego z transportem samochodowym, będziemy podejmować możliwe prawem wszelkie działania w tym zakresie – zaznacza Marek Olkiewicz.