A. Radwan: KM z pięcioma certyfikatami systemów zarządzania

A. Radwan: KM z pięcioma certyfikatami systemów zarządzania

30 stycznia 2017 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Obecnie Koleje Mazowieckie są jedynym przewoźnikiem pasażerskim świadczącym usługi przewozowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada jednocześnie pięć funkcjonujących i certyfikowanych systemów zarządzania. Planowane jest także wdrożenie kolejnego systemu, tj. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015, który potwierdzi pozytywny wpływ na środowisko naturalne transportu kolejowego.

Fot. Koleje Mazowieckie

– Wartością nadrzędną Kolei Mazowieckich jako przewoźnika pasażerskiego są podróżni. Dlatego też wysiłki wszystkich pracowników spółki w efekcie finalnym mają na celu maksymalizację zadowolenia naszych podróżnych. Podejmowanie kolejnych inicjatyw podnoszących standard świadczonych przez nas usług jest możliwy dzięki ogromnemu wsparciu organizatora przewozów i wysokiej sprawności i kulturze organizacyjnej, jaką udało się stworzyć przez wiele lat w spółce KM – przekonuje Artur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich.

Obecny system organizacyjnego funkcjonowania spółki został osiągnięty poprzez wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na który składają się:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2014-12,
 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg Wymagań SPZK wydanie 3 z 2014 r.,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.

Każdego roku w Spółce KM przeprowadzane są przez niezależną jednostkę certyfikującą audity, których celem jest potwierdzenie stałego spełnienia wszystkich wymagań norm odniesienia i/lub innych dokumentów normatywnych dotyczących systemu zarządzania oraz stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jako całości. W przypadku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest to kontrola UTK.

W ostatnim roku spółka otrzymała ocenę najlepszą z dotychczas przyznanych podczas przeprowadzonych auditów dotyczących systemów zarządzania. Należy zauważyć, że obecnie spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. jest jedynym przewoźnikiem pasażerskim świadczącym usługi przewozowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada jednocześnie pięć wymienionych, funkcjonujących i certyfikowanych systemów zarządzania.

W 2017 r. spółka dostosuje wdrożony System Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz dostosuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym do zmian wynikających z normy ISO 9001:2015. Dodatkowo planowane jest wdrożenie kolejnego systemu zarządzania, tj. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015, który potwierdzi pozytywny wpływ na środowisko naturalne transportu kolejowego.

Korzyści wynikające z wdrożonych systemów zarządzania w spółce KM:

 • ujednolicona dokumentacja dotycząca Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym liczne procedury i instrukcje wspólne dla wszystkich funkcjonujących systemów zarządzania,
 • dokumentacja systemową, która jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialności pracowników, a także kontrolę działania procesów i ich optymalizację,
 • zidentyfikowane procesy i ich cele, które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności i efektywności Spółki w osiąganiu celów,
 • możliwość ciągłej kompleksowej poprawy realizowanych procesów,
 • zwiększenie efektywności procesów i w efekcie wzrost konkurencyjności Spółki,
 • zwiększenie prestiżu oraz postrzeganie Spółki przez klientów jako organizacji rozwijającej się i reagującej na potrzeby klientów,
 • zwiększenie zaufania klientów do realizowanych usług,
 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

– Zintegrowany System Zarządzania Spółki KM jest swoistym kolejowym know-how, który przyczynia się do ciągłego, dynamicznego rozwoju spółki trwającego od wielu lat i który, biorąc pod uwagę planowane projekty inwestycyjne, trwać będzie przez następne lata – podsumowuje prezes spółki.