Dworzec w Szklarskiej Porębie węzłem przesiadkowym?

Dworzec w Szklarskiej Porębie węzłem przesiadkowym?

24 kwietnia 2017 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

W Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej modernizacji dworca. Oprócz przedstawicieli samorządu i PKP S.A. w warsztatach wzięli udział m.in. animatorzy kultury, społecznicy, przedsiębiorcy oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy z uczestników miał szanse przedstawić swoje oczekiwania i wizję funkcjonalną dworca po przebudowie.

Fot. Grad, Wikimedia

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Przedstawiciele spółki zaprezentowali także podstawowe funkcje, które są przewidywane dla tzw. dworców turystycznych. Uczestnicy warsztatów wzięli także udział w badaniu preferencji, a następnie zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali o najważniejszych z ich punktu widzenia użytecznościach dworca po przebudowie oraz o możliwościach zagospodarowania przestrzeni publicznej w pobliżu budynku.

Ze względu na turystyczny charakter miejscowości, zwracano uwagę przede wszystkim na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi pasażerskiej w budynku dworca – m.in. likwidację barier architektonicznych oraz połączenie obsługi sprzedaży biletów z informacją kolejową i turystyczną. Proponowano również stworzenie dworca sezonowego z punktem widokowym, który miałby być zlokalizowany koło głównego budynku. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o możliwym zagospodarowaniu powierzchni na dworcu po modernizacji – wskazywali na przestrzeń dla animatorów kultury oraz na zapewnienie miejsca dla ekspozycji dzieł twórców związanych w regionem. Rozmawiano również o możliwościach związanych z integracją dworca z transportem autobusowym i rowerowym oraz o utworzeniu miejsc postojowych typu Park&Ride oraz Kiss&Ride.

- Uczestnicy warsztatów mocno akcentowali turystyczny charakter Szklarskiej Poręby. Niezwykle ważne okazało się dla nich nie tylko stworzenie dworca, który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, ale także precyzyjna i jednoznaczna informacja kierunkowa i turystyczna – mówi Artur Fojud, koordynujący wczorajsze warsztaty.

Szczegółowa lista oczekiwań wypracowanych w zespołach roboczych pracujących podczas warsztatów nad oczekiwaną funkcjonalnością dworca po przebudowie będzie stanowiła podstawę dla przygotowania programu użytkowego dla Wykonawcy studium wykonalności oraz zespołu projektowego na kolejnych etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta (m.in. społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedsiębiorcy) stworzył szansę na wymianę pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca w Szklarskiej Porębie. Dodatkowym wsparciem okazały się deklaracje przedstawicieli samorządu, którzy zamierzają zawrzeć porozumienie w zakresie wspólnych działań wzmacniających realizację celów przedsięwzięcia.

Na zakończenie warsztatów każda grupa robocza przedstawiła efekty swojej pracy w podgrupach co stanowiło podstawę do przedyskutowania postulowanych funkcjonalności dworca i otaczającego go przestrzeni w wyniku inwestycji PKP S.A.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł 615 mln zł na modernizację linii z Poznania do Piły 615 mln zł na modernizację linii z Poznania do Piły
Następny artykuł  MIB oczekuje na zgłoszenia w sprawie statusu infrastruktury lokalnej MIB oczekuje na zgłoszenia w sprawie statusu infrastruktury lokalnej