Regulacje Umowy przewoźników o przydzielenie oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej

Umowy przewoźników o przydzielenie oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej

09 października 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W sytuacji, gdy aplikanci nie osiągnęli porozumienia z PKP PLK w sprawie zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, mogą złożyć wniosek do Prezesa UTK o wydanie decyzji zastępującej tę umowę. W przypadku braku porozumienia przy zawarciu umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, wniosek o wydanie decyzji zastępującej tę umowę może złożyć zarówno przewoźnik kolejowy, jak i zarządca.

Fot. PKP PLK

Złożenie wniosków do 3 listopada 2017 r. umożliwi Prezesowi wydanie ewentualnej decyzji zastępującej umowę przed rozpoczęciem obowiązywania nowego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, tj. przed 10 grudnia 2017 r. W zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy 2017/2018 zarządca infrastruktury kolejowej będzie zawierać dwa rodzaje umów: umowę o przydzielenie oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Pierwszą będzie umowa o przydzielenie zdolności przepustowej. Umowa ta zawierana jest pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej a aplikantem. Aplikantem, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego. Umowa o przydzielenie zdolności przepustowej powinna określać w szczególności:

1) prawa i obowiązki zarządcy i aplikanta w odniesieniu do przydzielonej zdolności przepustowej;

2) sposób i terminy przekazywania zarządcy informacji o przewoźniku kolejowym uprawnionym do wykorzystania zdolności przepustowej, która zostanie przydzielona aplikantowi.

Zarządca może określić w umowie wymagania dotyczące gwarancji finansowych na zabezpieczenie płatności. Wymagania te muszą być odpowiednie, przejrzyste i niedyskryminacyjne. W zakresie kolejowych przewozów osób, innych niż przewozy okazjonalne, zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W przypadku gdy aplikant i zarządca nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, Prezes UTK może wydać decyzję w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej.

Postępowanie takie może być wszczęte tylko na wniosek aplikanta. Wniosek powinien zawierać projekt umowy o przydzielenie zdolności przepustowej oraz aktualne stanowiska stron umowy, z zaznaczeniem tych części umowy, co do których nie doszło do porozumienia. Prezes UTK wydaje decyzję umieszczając w niej te warunki umowy, które zostały uzgodnione przez strony oraz dokonując rozstrzygnięć w sprawach, w których strony nie doszły do porozumienia. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej. Po zawarciu z zarządcą umowy o przydzielenie zdolności przepustowej aplikant nabywa prawo do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej.

Umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej podpisywana jest dopiero po zawarciu umowy o przydzielenie zdolności przepustowej. Zawierana jest pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej a wskazanym przez aplikanta przewoźnikiem kolejowym .

W terminie uzgodnionym z aplikantem zarządca przedstawia wskazanemu przewoźnikowi kolejowemu projekt umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki zarządcy i przewoźnika kolejowego w odniesieniu do przydzielonej zdolności przepustowej oraz sposób i warunki jej wykorzystania. Zarządca może określić w umowie wymagania dotyczące gwarancji finansowych na zabezpieczenie płatności. Wymagania te muszą być odpowiednie, przejrzyste i niedyskryminacyjne. Umowa zawierana jest na okres nie dłuższy niż okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

W przypadku gdy przewoźnik i zarządca nie dojdą do porozumienia w zakresie postanowień tej umowy, Prezes UTK wydaje decyzję zastępującą umowę. Postępowanie jest wszczynane na wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego. Wniosek powinien zawierać projekt umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej oraz aktualne stanowiska stron, z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia. Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, wskazując w niej warunki umowy ustalone przez strony oraz dokonując rozstrzygnięć w tych częściach, w których strony nie doszły do porozumienia. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Dopiero po zawarciu z zarządcą umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej przewoźnik kolejowy nabywa prawo do wykorzystania przydzielonej aplikantowi zdolności przepustowej.

W obu przypadkach Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na wydanie decyzji ma 30 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów. Szczegółowy opis procedur znajduje się na stronie UTK.