Dalsze losy dworca w Olsztynie poznamy najwcześniej w listopadzie

Dalsze losy dworca w Olsztynie poznamy najwcześniej w listopadzie

12 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

PKP planowało na początku września br. ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla całości zadania inwestycyjnego tj. budowy nowego budynku dworca Olsztyn Główny i modernizacji, w tym przebudowy układu peronowo – torowego stacji. Przedsięwzięcie to, objęte współpracą PKP i PKP PLK jest częścią składową projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. Jednakże w dniu 28 sierpnia br. wpłynęło do PKP postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które wstrzymuje podjęte przez spółkę czynności.

Dalsze losy dworca w Olsztynie poznamy najwcześniej w listopadzie
Fot. Serdelll | Wikimedia Commons

Stacja Olsztyn Główny jest ważnym węzłem kolejowym, przez który przebiegają linie kolejowe 216 Działdowo – Olsztyn Główny, 219 Olsztyn Główny – Ełk, 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo, oraz 353 Poznań Wschód – Gandawa, w związku z czym przebudowa układu stacyjnego jest wynikiem działań na przywołanych tu szlakach kolejowych.

PKP w wyniku powiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu podjęła działania prawno – administracyjne, gdyż o postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie została powiadomiona, co uniemożliwiło spółce wypowiedzenie się w sprawie obiektu będącego w posiadaniu PKP i objętego zaawansowanymi planami inwestycyjnymi.

W ostatnim czasie przedstawiciele PKP czynnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Olsztyn oraz w spotkaniu z Prezydentem miasta, gdzie stanowczo podkreślono, iż w przypadku objęcia obiektów ochroną realizacja całości przedsięwzięcia może być niemożliwa.

- Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, w chwili obecnej nie jest możliwe określenie ram czasowych realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Postępowanie prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, może zostać zakończone najwcześniej w listopadzie br., wówczas będzie możliwe opracowanie harmonogramu działań związanych z inwestycją – informuje Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.