Regulacje Do końca roku UTK otrzyma nowy statut

Do końca roku UTK otrzyma nowy statut

03 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rządowy projekt zmian w statucie Urzędu Transportu Kolejowego wprowadza duże zmiany w jego organizacji. Według twórców projektu statutu, zmiany mają przyczynić się do efektywniejszego wykonywania przez urząd powierzonych zadań i obowiązków.

Do końca roku UTK otrzyma nowy statut
Fot. UTK

Statut Urzędu Transportu Kolejowego został opracowany, "mając na uwadze dążenie do tworzenia bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego, a także budowania nowoczesnego i otwartego urzędu dbającego o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego" - czytamu w uzasadnieniu projektu.

Zadaniem UTK będzie zapewnienie pomocy i wsparcia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w wykonywaniu zadań ustawowych. Organizacja UTK, w tym wprowadzana struktura organizacyjna, uwzględni ustawowe zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako krajowej władzy bezpieczeństwa i krajowego regulatora transportu kolejowego z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, a także jako organu nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, jak i organu nadzoru rynku w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów kolejowych, jak również jako organu wyspecjalizowanego w zakresie kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.

Statut Urzędu Transportu Kolejowego przewiduje, iż Prezes UTK kierować będzie urzędem przy pomocy dwóch wiceprezesów, dyrektora generalnego, a także kierowników komórek organizacyjnych oraz dyrektorów 7 oddziałów terenowych.

W strukturze organizacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i efektywnie funkcjonującego urzędu administracji państwowej, wyodrębniono 10 komórek organizacyjnych:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa,
  • Departament Planowania i Nadzoru,
  • Departament Techniki i Wyrobów,
  • Departament Personelu i Przepisów,
  • Departament Regulacji Rynku,
  • Departament Przewozów Pasażerskich,
  • Departament Obsługi Prawnej,
  • Biuro Administracyjno-Informatyczne,
  • Biuro Prezesa,
  • Biuro Dyrektora Generalnego,

oraz 7 oddziałów terenowych, które będą funkcjonowały w siedzibach: w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie, w Katowicach, w Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu.

Za organizację oraz podział zadań statutowo będzie określał sam Prezes UTK w regulaminie organizacyjnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes Rady Ministrów nada statut UTK w ciągu roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy. W uzasadnienu projektu czytamy, że w związku z czym zasadnym jest nadanie statutu UTK do 31 grudnia 2017 r.