Elektryfikacja linii z Krzyża do Kostrzyna przez Gorzów Wlkp. w nowej perspektywie

Elektryfikacja linii z Krzyża do Kostrzyna przez Gorzów Wlkp. w nowej perspektywie

08 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP PLK rozpoczęło opracowywanie dokumentacji przedprojektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 203 relacji Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn nad Odrą, która w województwie lubuskim przewozi rocznie ok. 800 tys. pasażerów. Do tej pory linia nie jest zelektryfikowana, ponieważ zaplanowana jest jako ostatni element projektu modernizacji trasy kolejowej z Bydgoszczy do Kostrzyna. Sejmik Województwa Lubuskiego oraz mieszkańcy obawiają się, że nie dojdzie do realizacji tego zadania.

Fot. Axe | Wikimedia Commons

Przypomnijmy, że w ramach projektu ujętego w Krajowym Programie Kolejowym prowadzone są prace przygotowawcze dla linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Pod koniec lipca br. PKP Polskie Linie Kolejowe wszczęły postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. Obecnie złożone oferty są oceniane a zawarcie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku.

W studium wykonalności określone zostaną optymalne parametry techniczno-eksploatacyjne istotne dla ruchu i niezbędny zakres rzeczowo-finansowy przyszłej inwestycji, zdefiniowane i poddane analizie zostaną warianty jej realizacji (w tym zasadność elektryfikacji tej linii), a także określona zostanie jej ekonomiczna efektywność i szacowany koszt.

Określenie zakresu rzeczowego prac w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18 i 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” i ich szacunkowego kosztu będzie możliwe po opracowaniu studium wykonalności i dokonaniu wyboru wariantu realizacyjnego, co przewiduje się na I kwartał 2019 r. Następnie projekt przejdzie w fazę przygotowania dokumentacji projektowej i pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

Uwzględniając niezbędny i niemożliwy do skrócenia okres przygotowania inwestycji realizacja robót planowana jest nie wcześniej niż w ramach perspektywy finansowej po 2020 r. tj. na lata 2021-2027. Obecnie projekt jest na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Przesądzona natomiast wydaje się być kwestia zabudowy jednego toru w miejsce dwóch (funkcjonujących do 1990 r.) na estakadzie kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ analizy ruchowo-przewozowe przeprowadzone na etapie opracowywania studium wykonalności wykazały brak zasadności zabudowy dwóch torów na tym obiekcie. Podczas prac studialnych rozważano dwa warianty realizacji inwestycji:

  • zakładający pozostawienie jednego toru – analizy wykazały, że wykorzystanie zdolności przepustowej linii nr 203 na odc. Wawrów – Gorzów Wielkopolski w perspektywie do 2041 r. będzie kształtowało się na poziomie 18 – 23 % (przewidywany koszt: 89,6 mln zł).
  • zakładający przywrócenie dwóch torów – analizy wykazały, że wykorzystanie zdolności przepustowej linii nr 203 w perspektywie do 2041 r. będzie kształtowało się na poziomie 7 – 11% (przewidywany koszt: 124,93 zł).

W związku z powyższym najkorzystniejszy z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, w kontekście przeprowadzonych prognoz przewozowych oraz eksploatacyjnych, okazał się wariant nr 1.

Ponadto istniejący tor zostanie przełożony na tor przeciwny (od strony rzeki) oraz zastosowana zostanie nawierzchnia bezpodsypkowa, w wyniku czego mieszkańcy odczują zmniejszenie uciążliwości z tytułu zmniejszonej emisji hałasu i drgań wywołanych przez przejeżdżający tabor kolejowy.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji podjęcie działań mających na celu ułożenie na gorzowskiej estakadzie dwóch torów jest już praktycznie niemożliwe, gdyż wiązałoby się z koniecznością przerwania prowadzonych robót budowlanych oraz powtórzeniem etapu projektowania inwestycji wraz pozyskaniem niezbędnych pozwoleń. Oprócz bardzo wysokich kosztów, spowodowałoby to wydłużenie czasu prac najprawdopodobniej poza obowiązującą perspektywę finansową 2014-2020, co w efekcie groziłoby utratą dofinansowania z UE – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Minister dodał także, że modernizacja omawianego obiektu inżynieryjnego jest prowadzona w taki sposób, aby w przypadku zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych możliwa była budowa drugiego toru.