FRACHT 2018 – Jak zintegrować transport drogowy z kolejowym?

FRACHT 2018 – Jak zintegrować transport drogowy z kolejowym?

05 marca 2018 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Ważnymi tematami do podjęcia podczas VI Forum FRACHT są m.in.: rozwój nowych połączeń, budowa nowych szlaków komunikacyjnych oraz rozwój infrastruktury transportowej – wymienia prof. dr. hab. Andrzej S. Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – moderator jednej z debat podczas gdańskiej konferencji, zaplanowanej na 11-12 kwietnia 2018 r.

FRACHT 2018 – Jak zintegrować transport drogowy z kolejowym?
Fot. Arch. prof. A.S. Grzelakowskiego

Trzeba wyraźnie zidentyfikować nadal istniejące bariery, o różnym zresztą charakterze, ograniczające rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Bariery te należy postrzegać w szerszym kontekście, analizując je przez pryzmat funkcjonowania i rozwoju tego segmentu przewozów w wymiarze nie tylko krajowym, ale również europejskim a nawet globalnym.

Celowym byłoby również wskazanie możliwości eliminacji poszczególnych rodzajów tych barier w perspektywie najbliższych kilku lat. Zmusza nas do tego dynamika zmian dokonujących się w otoczeniu międzynarodowym. To pierwsza podstawowa kwestia, którą powinniśmy przedyskutować.

Po wtóre, należałoby się też zastanowić, jakie narzędzia powinny być zastosowane, aby dalej budować i rozwijać w Polsce intermodal z zachowaniem najlepszych standardów europejskich, a więc w formule smart, sustainable mobility. Powinniśmy zatem rozważyć sposoby zintegrowania ze sobą dwu gałęzi transportu lądowego, stanowiące podwaliny funkcjonowania transportu intermodalnego, tj. transportu kolejowego i transportu drogowego.

Wreszcie dyskusji wymaga też kwestia oceny modeli biznesowych działających na polskim rynku operatorów transportu intermodalnego, aby przedsięwzięcie pod nazwą transport intermodalny mogło funkcjonować efektywnie i skutecznie, nie tylko z punktu widzenia operatora i uczestników tej formy przewozów, ale również z punktu widzenia makroekonomicznego, tj. tworzenia wartości dodanej polskiej przestrzeni transportowej i logistycznej. Oceniając je, powinniśmy brać pod uwagę także kwestie dotyczące relacji kierunkowych przewozów preferowanych przez operatora, a w tym relacje wschód – zachód oraz północ – południe, tj. z polskimi morskimi terminalami kontenerowymi, które budują trwałe podstawy do rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu z tych portów.

Ważnym tematem jest rozwój nowych połączeń, budowa nowych szlaków komunikacyjnych oraz rozwój infrastruktury transportowej. Chciałbym przy tej okazji wspomnieć o Via Carpatii oraz o skutkach uruchomienia tego szlaku komunikacyjnego dla rozwoju rynku transportu intermodalnego – tak europejskiego, jak i polskiego. Warto też poruszyć temat dotyczący rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku, z którego już w 2017 r. skorzystało wielu załadowców. W relacji Chiny – Europa obsłużono w minionym roku ok. 10 tys. pociągów. Powinniśmy przedyskutować kwestie dotyczące potencjalnego wpływu tych połączeń na sferę przewozów intermodalnych w naszym kraju.

Kolejny temat możliwy do poruszenia to rola państwa, a generalnie czynnika publicznego w budowaniu adekwatnego do naszych oczekiwań i możliwości ocenianych na bazie posiadanego potencjału, trwałych podstaw dla rozwoju transportu intermodalnego. Z tym wiążą się kwestie dotyczące koordynacji rozwoju rynku transportu intermodalnego w celu lepszej harmonizacji współpracy wszystkich jego uczestników – tak kolejowych, jak i drogowych. Powstaje bowiem pytanie, czy dzięki takiej koordynacji opartej na podstawach instytucjonalnych można w sposób lepszy, bardziej skuteczny i efektywny stymulować rozwój transportu intermodalnego, tworząc np. racjonalne z makroekonomicznego punktu widzenia podstawy do bardziej efektywnej alokacji zasobów a w tym m.in. przestrzennego rozmieszczenie terminali, budowanych przez operatorów transportu intermodalnego w oparciu o przesłanki typowo biznesowe. Skutkiem stosowania dotychczasowych rozwiązań w tej dziedzinie jest bowiem nadmierna ich koncentracja w określonych regionach kraju.  Trzeba też dążyć do wyeliminowania białych plam na mapie intermodalnej infrastruktury punktowej. To podstawowe kwestie, które chciałbym poruszyć w ramach panelu, który będę współmoderował.

Wypowiedź na temat Forum FRACHT jest częścią wywiadu z profesorem Grzelakowskim, który będzie opublikowany marcowym numerze "Kuriera Kolejowego".