Regulacje Czwarty pakiet kolejowy zaczyna działać

Czwarty pakiet kolejowy zaczyna działać

27 lutego 2019 | Autor: RD | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej uruchomiła tzw. punkt kompleksowej obsługi (One Stop Shop, OSS). To internetowa aplikacja umożliwiająca składanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia praktycznego stosowania przepisów IV pakietu kolejowego. Niektóre obowiązki wynikające z nowego prawa należy stosować także w Polsce już od 16 czerwca 2019 r., mimo że IV pakiet zacznie obowiązywać w naszym kraju od połowy 2020 r.

Fot. PKP PLK

OSS dostępny jest pod adresem https://www.era.europa.eu/content/one-stop-shop-online_en. Aplikacja umożliwia przygotowanie dokumentacji dla wniosków składanych do Agencji o uzyskanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu dla pojazdów kolejowych wykorzystywanych międzynarodowo. Wymóg ten będzie miał zastosowanie również do wagonów towarowych oznaczonych skrótem „TEN”, zgodnych z pkt 7.1.2 Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Wagony towarowe”.

Wagony takie uzyskują obecnie zezwolenie w jednym państwie członkowskim, które jest automatycznie uznawane również w innych krajach Unii Europejskiej. Zdecydowana większość wagonów towarowych produkowanych obecnie na rynek zarówno polski, jak i europejski spełnia te warunki. Od 16 czerwca 2019 r., aby takie wagony mogły uzyskać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu ważne w całej Unii, niezbędne będzie jednak wystąpienie z wnioskiem do Agencji za pośrednictwem systemu OSS.

W połowie tego roku kończy się również okres przejściowy, w trakcie którego zarządcy infrastruktury nie muszą występować do Agencji z wnioskiem o zatwierdzenie rozwiązań technicznych przytorowej części Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Preautoryzacja ERTMS – bo tak często określa się tę procedurę – jest całkowicie nowym procesem dotyczącym wyłącznie zarządców infrastruktury. Zgodnie z art. 55 ust. 3 dyrektywy 2016/797 zatwierdzeniu przez Agencję nie podlegają projekty, w których etap procedur przetargowych lub zawierania umów zakończył się przed dniem 16 czerwca 2019 r. Dla projektów niespełniających tych kryteriów niezbędne będzie zatem wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Agencji (również za pośrednictwem systemu OSS), kierując się wskazówkami określonymi w zaleceniu Komisji z dnia 18 lipca 2018 r.

Producenci i dysponenci pojazdów, a także zarządcy infrastruktury powinni pamiętać o tych uwarunkowaniach i uwzględniać je w ogłaszanych przetargach i podpisywanych kontraktach. Na opisane wymagania bez wpływu pozostaje wydłużenie przez Polskę okresu przejściowego wprowadzenia IV pakietu do 16 czerwca 2020 r.