Konferencja prasowa na temat modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

Konferencja prasowa na temat modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

14 maja 2019 | Źródło: MGMiŻŚ
PODZIEL SIĘ

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk 13 maja 2019 roku wziął udział w konferencji prasowej na temat modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra - Nikogo nie trzeba przekonywać o istocie tej inwestycji. Jej realizacja pozwoli na dwukrotne zwiększenie przeładunków w szczecińskim porcie - mówił minister Marek Gróbarczyk. Wartość inwestycji to ponad 1,2 mld zł.

Fot. MGMiŻŚ

Inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Zakresem projektu objęto również modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.
Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych.
Pre-umowę na realizację projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu 2017 roku podpisano z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu. We wrześniu 2018 roku podpisany został kontrakt z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, którym zostało belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors. Wartość kontraktu to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. Inwestycja jest realizowana  w trybie „Zaprojektuj i zbuduj”.

Wykonawca zakończył już wstępne badania geotechniczne i, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, będzie mógł przystąpić do właściwych badań geologicznych toru. Przez cały czas prowadzone są także badania ferromagnetyczne. Wkrótce wykonawca rozpocznie wydobywanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych w rejonie północnego odcinka toru. Roboty będą prowadzone we współpracy z Marynarką Wojenną. Trwają również prace dotyczące uzgadniania koncepcji projektowej. Podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową, jest konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering S.A., International Marine and Dredging Consultants. Zgodnie z harmonogramem, pozwolenie na budowę wykonawca powinien otrzymać pod koniec lipca tego roku.

Od września ubiegłego roku, w obszarze inwestycji trwają czynności inżyniera kontraktu, związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego. Przedmiotem badań monitoringu przyrodniczego inwestycji i jej oddziaływania na otoczenie objęte są m.in. ornitofauna, ichtiofauna, a także ssaki, płazy, fitoplankton, zooplankton i makrobentos (osad denny). Obszar badań obejmuje punkty badawcze i referencyjne, które rozciągają się od strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej (Bałtyk Południowy) poprzez Zalew Szczeciński i Roztokę Odrzańską po Odrę Zachodnią.