Regulacje Kolej Plus w konsultacjach

Kolej Plus w konsultacjach

22 maja 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji – tzw. Program Kolej Plus.

Fot. Archiwum KK

- Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Ważny jest jednak także komponent prawny. Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi. Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.:

  • upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,
  • stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim,
  • umożliwiają przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,
  • umożliwiają samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,
  • eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra,
  • wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe,
  • pozwalają na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775

Więcej informacji o programie Kolej Plus: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-rozwoju-kolei