Konflikt wokół uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącej spółki Przewozy Regionalne

Konflikt wokół uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącej spółki Przewozy Regionalne

29 listopada 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Zdaniem Strony Społecznej  źle się dzieje na Dolnym Śląsku ze spółką Przewozy Regionalne! 

We wtorek ( 25 listopada 2019r. ) w godzinach popołudniowych dotarła do strony społecznej informacja o przygotowaniu przez Komisję Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu Uchwały Sejmiku o wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego na nie przystapienie Województwa do spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia  Spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym strona społeczna wystosowała pismo do radnych Sejmiku w sprawie podjęcia innej decyzji. Pismo to zostało złożone w sekretariacie Sejmiku przed Sesją, jednoczesnie kopie doręczono radnym Sejmiku. Po wystąpieniach przedstawicieli klubów PiS, Bezpartyjni Samorządowcy oraz PO, mimo sprzeciwu części radnych  projekt Uchwały został poddany pod głosowanie i przegłosowany. Przed blokiem głosowań strona społeczna zwróciła się do Przewodniczącego Sejmiku z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedstawienie swojego stanowiska w przedmiotowej kwestii. Wniosek nie został jednak uwzględniony i przystąpiono do głosowania.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W uzasadnieniu do projektu Uchwały Sejmiku czytamy, iż Zarząd spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa zaproponował zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej poprzez przekształcenie "Przewozów Regionalnych" ze spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Dnia 15 listopada 2019 roku zgromadzenie wspólników "Przewozów Regionalnych" powzięło uchwałę o przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną.

Przepis artykułu 565 paragraf 1 Kodeksu spółęk handlowych zezwala współnikom nieprzystępującym do przekształconej spółki wystapić z roszczeniem o wypłatę kwoty wartości udziałów/akcji w przekształcone spółce, przy czym zgodnie z artykułem 563 pkt 3 tegoż Kodeksu wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształcanej nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki. Zarząd spółki "Przewozy Regionalne zaproponował aby ewentualna wypłata odbyła sie według bilansowej wartości udziałów. Sprawozdaniem finansowym dla celów przekształcenia Spółki uznano sprawozdanie finansowe na dzień 01.07.2019r. Wartość jednego udziału Spółki wynikająca z tego sprawozdania to 156 3554 PLN. Województwo Dolnośląskie posuiada 112.465 udziałów Spółki, których wartość bilansowa  na dzień 01.07. 2019 r. oszacowana zostałana 17 584 510,06 PLN.

Zdaniem radnych z Komisji Gospodarki Dolnośląskiego Sejmiku nieprzystapienie do przekształconej spółki nie wpłynie na uprawnienia Województwa wynikające z umowy zawartej ze spółką "Przewozy Regionalne" umowy o świadczenie usług w zakresie kolejowego transportu zbiorowego.

Jednocześnie Województwo Dolnośląskie planuje udzielenie spółce "Przewozy Regionalne" bezpośredniego zamówienia na usługi w zakresie komunikacji pasażerskiej realizowane w okresie 01.01.2012 - 14.12.2030.

Mając powyższe na uwadze Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę o wyrażeniu zgody na nieprzystąpienie Województwa Dolnośląskiego do przekształconej spółki i na złożenie wniosku o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości posiadanych przez Województwo udziałów w spółce "Przewozy Regionalne". Wykonanie uchwały powierzone Zarządowi Województwa.

Strona społeczna przesłała do redakcji kopię je stanowiska w sprawie, które zostało doręczone do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.