Regulacje Kolejne decyzje Prezesa UTK dotyczące bezumownego korzystania z dworców kolejowych

Kolejne decyzje Prezesa UTK dotyczące bezumownego korzystania z dworców kolejowych

02 grudnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK stwierdził, że Przewozy Regionalne sp. z o. o. oraz Arriva RP sp. z o.o. naruszyły przepisy z zakresu kolejnictwa korzystając bez zawartej umowy z dworca kolejowego Toruń Główny zarządzanego przez Urbitor sp. z o.o.

Fot. Marcin Zieliński/Kurier Kolejowy

Urbitor udostępnia przewoźnikom dworzec kolejowy Toruń Główny, zapewniając na nim m.in. powierzchnię przeznaczoną do odprawy podróżnych. Przykładem takiej powierzchni jest poczekalnia, gdzie pasażerowie mogą oczekiwać na pociąg. Ustawa o transporcie kolejowym wyraźnie wskazuje, że powierzchnia taka jest udostępniana na zasadach przewidzianych dla obiektów infrastruktury usługowej co oznacza, że przewoźnicy kolejowi są zobowiązani do podpisania z operatorem obiektu umowy określającej m.in. prawa i obowiązki stron. Dopiero po podpisaniu umowy przewoźnik nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych przez operatora w obiekcie. Przepisy ustawy o transporcie kolejowym uprawniają także operatora do ustalania i pobierania od przewoźników kolejowych opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

Przewozy Regionalne oraz Arriva RP nie zawarły ze spółką Urbitor takiej umowy, odmawiając tym samym uiszczana należnych opłat. Prezes UTK podkreśla, że partycypacja w kosztach udostępnienia obiektu wynika z przepisów prawa, a w praktyce przyczynia się do zapewnienia wysokiego standardu obsługi podróżnych, a więc wzrostu jakości usług świadczonych w pasażerskim transporcie kolejowym. Przewoźnicy uchylający się od podpisania umów nie tylko nie pokrywają części kosztów udostępnienia obiektów, ale również korzystają z usług współfinansowanych przez innych przewoźników, którzy podpisali wymagane umowy. W związku z tym Prezes UTK zobowiązał strony do usunięcia naruszenia przepisów.

Zdecydowana większość przewoźników pasażerskich zawarła wymagane przez ustawę o transporcie kolejowym umowy z operatorami dworców. Prezes UTK bada przypadki naruszeń przepisów w tym zakresie, mając na względzie konieczność zapewnienia konkurencyjnych warunków świadczenia usług przewozowych.

W stosunku do Przewozów Regionalnych, Arrivy RP i Kolei Dolnośląskich Prezes UTK wydał podobne decyzje w sprawie bezumownego korzystania ze stacji pasażerskich PKP.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerami 39 i 40/2019.