Działania Grupy PKP w zakresie ochrony przed koronawirusem

Działania Grupy PKP w zakresie ochrony przed koronawirusem

19 marca 2020 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Spółki z Grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażań koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Od 15 marca br. zawieszone zostało kursowanie pociągów międzynarodowych. Ograniczenia wprowadzono także w ruchu pociągów krajowych.

Koronawirus

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy którego zawieszono połączenia kolejowe w ruchu międzynarodowym od 15 marca br., PKP Intercity odwołało wszystkie swoje pociągi w relacjach międzynarodowych. Część pociągów została zawieszona w całej relacji, część kursuje w skróconych relacjach – tylko na odcinkach krajowych. Od 17 marca br., ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity wprowadziło tymczasowe ograniczenie oferty przewozowej i zmniejszenie częstotliwości kursowania niektórych pociągów. Sytuacja jest stale monitorowana a wszelkie decyzje przewoźnika są podejmowane w oparciu o analizy frekwencji w pociągach przewoźnika. Szczegółowa lista pociągów oraz zmian wprowadzonych przez PKP Intercity została zamieszczona na stronie internetowej przewoźnika. Informacje są stale aktualizowane, zachęcamy podróżnych do śledzenia komunikatów: https://www.intercity.pl/pl/zmiany-w-kursowaniu-pociagow-krajowych-i-miedzynarodowych.html

Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Podróżny otrzyma zwrot 100% ceny biletu zakupionego do 4 marca, ważnego na przejazd od 5 marca. W przypadku biletów kupionych 5 marca i później podróżny może zwrócić bilet na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez PKP Intercity SA, czyli z potrąceniem 15% odstępnego. Zwroty należności za bilety na przejazd pociągami, które zostały lub zostaną odwołane, dokonywane są w pełnej wysokości, bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to również biletów bezzwrotnych Super Promo International.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów można znaleźć na stronie internetowej spółki: www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/komunikaty/szczegolne-zasady-zwrotu-niewykorzystanych-biletow-waznych-na-pociagi-pkp-intercity-sa.html

Ze względu na mniejszą liczbę pasażerów najemcy PKP S.A. i podjęli decyzję o ograniczeniu działalności swoich punktów handlowo-usługowych na dworcach. Przewoźnicy kolejowi ograniczyli godziny pracy kas biletowych, a operatorzy części punktów komercyjnych (barów, restauracji, kawiarni, sklepów, kwiaciarni itp.) zdecydowali o tymczasowym zawieszeniu działalności.

W związku z mniejszą liczbą podróżujących w aglomeracji trójmiejskiej tymczasowy rozkład jazdy wprowadzi także spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Więcej informacji o zmianach w rozkładzie jazdy i grafiku pracy kas biletowych oraz zasadach zwrotu biletów okresowych można znaleźć na stronie przewoźnika: https://www.skm.pkp.pl/

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i polskiego rządu, Grupa PKP zachęca do ograniczenia transakcji gotówkowych. Rekomendowane jest kupowanie biletów kolejowych poprzez kanały mobilne: strony internetowe oraz aplikacje. W przypadku kupna biletów w kasach oraz u obsługi pociągu zalecane są zbliżeniowe płatności kartą.

W spółkach Grupy PKP odpowiedzialnych za ruch pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej i dworców oraz za obsługę połączeń pasażerskich obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych. Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na ponad  50 dworcach w kraju.

Na największych dworcach kolejowych w kraju oraz na stacjach i przystankach położonych w strefach przygranicznych umieszczane są plakaty i ulotki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacje są umieszczone także w pociągach do Lotniska Chopina w Warszawie oraz na przystankach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a w części składów SKM wyświetlany jest spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie są doposażane w maseczki ochronne.

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek. Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców.

Od 11 marca br. zgodnie z zalecaniem służb sanitarnych oraz na prośbę pasażerów drzwi w pociągach podmiejskich SKM otwierane i zamykane są centralnie przez obsługę pojazdów. Przyciski przy drzwiach zostały zdezaktywowane.

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy drużyn konduktorskich dysponują kartami lokalizacji w formie ankiety w językach polskim i angielskim. Są one wypełniane przez pasażerów jedynie doraźnie, na prośbę służb sanitarnych – w przypadku wdrożenia procedury związanej z obecnością na pokładzie pociągu pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Wcześniejszy obowiązek ich wypełnienia dotyczył pociągów międzynarodowych, których kursowanie zostało zawieszone.