Regulacje Terminale GSM-R tylko z nowym zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu

Terminale GSM-R tylko z nowym zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu

02 listopada 2020 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Od 31 października 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie IV pakietu kolejowego, uzupełnienie wyposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R wymaga uzyskania nowego zezwolenia dla pojazdu kolejowego. Obecnie wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) przeznaczone do eksploatacji na głównej sieci kolejowej muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu łączności GSM-R.

Fot. Archiwum KK

31 października 2020 r. zaczął obowiązywać jeden z elementów technicznego filara IV pakietu kolejowego - rozporządzenie 545/2018. Modyfikacja pojazdu dokonana po wejściu w życie rozporządzenia wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI „Sterowanie”. Każda zmiana związana z radiem GSM-R, zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpłynie na podstawową charakterystykę projektu i w efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia.

W takim przypadku, po doposażeniu pojazdów w urządzenia pokładowe systemu GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowej decyzji obejmującej zainstalowane podzespoły. Weryfikacja WE pojazdu obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Jeżeli zabudowa radiotelefonu będzie wiązać się z zabudową anteny wówczas może zachodzić potrzeba badania niektórych parametrów podsystemu „Tabor”, przede wszystkim skrajni.

Po zabudowie radiotelefonu GSM-R/VHF parametry podsystemu „Tabor” mogą zostać ocenione przez wykonawcę modernizacji na własną odpowiedzialność lub na zasadzie dobrowolności zostać zlecone do oceny jednostki notyfikowanej bez konieczności wydawania certyfikatu weryfikacji WE. Niezbędne będzie przy tym dokonanie aktualizacji dokumentacji technicznej pojazdu.

Odwołania prawne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797.