GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą S7 Kraków Nowa Huta – Widoma

GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą S7 Kraków Nowa Huta – Widoma

08 grudnia 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / GDDKiA
PODZIEL SIĘ

7 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z włoską firmą WeBuild (poprzednia nazwa: Salini). Był to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku drogi ekspresowej S7.

Fot. GDDKiA

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków. Przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym zakresie. W związku z tym, 5 października 2020 r., inżynier kontraktu wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór inwestycji stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zadania objęte umową. 8 października 2020 r. GDDKiA wezwała wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia, w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości. Podkreśliliśmy, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

Mała mobilizacja wykonawcy

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

Przetarg z odwołaniami

W ramach przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków było kilka odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Najpierw, po wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo, od decyzji GDDKiA odwoływała się włoska firma Impresa Pizzarotti. KIO uwzględniła to odwołanie i w wyroku z 19 kwietnia 2018 r. nakazała ponowne badanie oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny. Firma Impresa Pizzarotti nie złożyła wyjaśnień w terminie, w związku z tym jej oferta została odrzucona. W trakcie badania ofert pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 17 maja 2018 r. odstąpił od umowy z konsorcjum Salini na projekt i budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Marki - węzeł Kobyłka, z winy wykonawcy. Przepisy prawa przewidują możliwość wykluczenia takiego wykonawcy z innego przetargu. 26 czerwca 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez firmę POLAQUA. Salini Impregilo odwołało się od tego wyboru do KIO. 9 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym orzekła, że uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie wykluczenia z przetargu firmy Salini oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty tej firmy. 26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków o długości ok. 18,3 km z firmą Salini Impregilo. Koszt zadania wynosił 1 072 497 254,94 zł. Firma miała wykonać projekt i roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). 14 lipca 2020 r. wysłano do GDDKiA informację, że firma Salini zmieniła się w firmę Webuild.

- GDDKiA była zmuszona do odstąpienia od kontraktu z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków Nowa Huta – Widoma, ponieważ nie dawał on rękojmi prawidłowego i terminowego wykonania robót – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Z naszego punktu widzenia lepiej jest rozstać się z wykonawcą wcześniej, gdy tylko pojawiają się wątpliwości, co do możliwości wykonania przez niego zleconego zadania. Pozwala to na sprawniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji i ogłoszenie przetargu na dokończenie, czy raczej w tym przypadku rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych – dodał szef resortu infrastruktury.

Co dalej?

Po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpocznie się przygotowanie dokumentacji przetargowej, by wyłonić nowego wykonawcę, który wybuduje odcinek S7 od węzła Widoma (bez węzła, powstaje w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta.