GDDKiA: Południowa Obwodnica Warszawy służy przede wszystkim mieszkańcom Stolicy

GDDKiA: Południowa Obwodnica Warszawy służy przede wszystkim mieszkańcom Stolicy

15 grudnia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

S2 Południowa Obwodnica Warszawy to część Warszawskiego Węzła Drogowego. Trasa ta w 70 proc. stanowi połączenie międzydzielnicowe i jest wykorzystywana przede wszystkim przez mieszkańców Warszawy i gmin ościennych. Odcinek pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska to trzecia i ostatnia część S2. Zbliżamy się do zakończenia robót i GDDKiA dokłada wszelkich starań, by jeszcze w tym roku kierowcy mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej trasy. W celu sprawnego zakończenia inwestycji przechodzącej przez teren m.st. Warszawy niezbędna jest współpraca z jednostkami podległymi Prezydentowi Stolicy. Dlatego też na bieżąco prowadzone są rozmowy i uzgodnienia. Część kwestii została zamknięta, ale są też sprawy niezakończone, które wymagają jeszcze podjęcia niezbędnych decyzji.

Południowa Obwodnica Warszawy. Fot. GDDKiA

Oddanie do ruchu S2 Lubelska - Warszawa Wilanów - Puławska i organizacja ruchu

Przygotowana przez GDDKiA koncepcja oddania do ruchu do końca 2020 r. odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) i Lubelska uwzględnia oczekiwania m.st. Warszawy związane z wyeliminowaniem ruchu tranzytowego do czasu oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem. Kwestie te były szeroko konsultowane z władzami Miasta w formie korespondencyjnej, jak również w ramach wizji lokalnych na terenie budowy. Po oddaniu do użytku 15 kilometrów nowej trasy, zgodnie z uzgodnieniami z Miastem, będzie tam obowiązywało ograniczenie tonażowe do 3,5 tony.

W zakresie odcinka węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) oddanie do ruchu planowane jest w II kwartale 2021 r. Tu należy zwrócić również uwagę na sprawę organizacji ruchu, która determinuje termin zakończenia wszystkich niezbędnych robót budowlanych koniecznych do udostępnienia mieszkańcom Warszawy infrastruktury odtworzonej nad tunelem. Dlatego też istotną kwestią jest pozyskanie uzgodnień od Miasta w zakresie projektów organizacji ruchu. Jednocześnie mając na uwadze potrzebę uporządkowania ruchu w sytuacjach awaryjnych w tunelu, prowadzimy dalsze rozmowy w sprawie ustalenia ostatecznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na ulicach Ursynowa. Niezbędne jest jednak jak najszybsze zamknięcie sprawy odtwarzanej organizacji ruchu nad tunelem.

GDDKiA widzi pilne potrzeby upłynnienia ruchu w rejonie S2, które leżą w gestii Miasta. Jest to m.in. budowa brakującego fragmentu ul. Branickiego od łącznicy drogi ekspresowej S2 w kierunku skrzyżowania z ul. Ledóchowskiej. Dzięki temu zapewniona zostanie komunikacja z wykorzystaniem wschodniej części węzła Warszawa Ursynów po stronie Wilanowa. Druga kwestia to upłynnienie ruchu w obrębie węzła Puławska, gdzie od 2013 roku gotowy jest strop i ściany szczelinowe przyszłego tunelu. Wykorzystanie ich przy poszerzeniu ul. Puławskiej i budowa odcinka tunelowego zniweluje obecnie powstające zatory.

Podjęte przez Miasto działania przyczynią się do spójnego funkcjonowania inwestycji realizowanych przez GDDKiA i m.st. Warszawa.

Południowa Obwodnica Warszawy na Ursynowie. Fot. GDDKiA

Odcinkowy pomiar prędkości

GDDKiA widzi potrzebę realizacji odcinkowego pomiaru prędkości na ursynowskim odcinku S2. W tym celu we współpracy z GITD podjęte zostały odpowiednie działania.  Odbyły się wspólne wizje w terenie pod kątem możliwości technicznych wprowadzenia tego systemu,  również w tunelu.

Zagospodarowanie terenu dzielnicy Ursynów nad tunelem

Odbyły się robocze konsultacje między GDDKiA a jednostkami m.st. Warszawy, które obejmowały zarówno kwestie własności terenów nad tunelem, jak również sprawy późniejszego zagospodarowania tego obszaru i warunków jego zabudowy. Miasto otrzymało informacje o warunkach technicznych do zagospodarowania tego terenu, np. na cele związane z realizacją parku, jak również propozycję uszczegółowienia podpisanego w grudniu 2015 roku porozumienia dotyczącego uregulowania stanu prawnego gruntów nad tunelem po jego wybudowaniu.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Płaskowickiej

Odtwarzając teren nad tunelem, GDDKiA wzięła pod uwagę plany Miasta związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płaskowickiej, dostosowując istniejące skrzyżowania do połączenia z planowaną ścieżką rowerową. Przyjęte rozwiązania pozwolą na realizacje tych zamierzeń niemal bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie nowobudowane w ramach inwestycji odcinki ścieżek rowerowych są zgodne z przepisami prawa. W zakresie ścieżek odtwarzanych są one wykonywane w takiej technologii, w jakiej były przed przejęciem terenu pod budowę S2 POW.

Montaż filtrów powietrza w tunelu

To już końcowy etap przygotowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który przygotuje dokumentację ustalającą poziom jakości powietrza w otoczeniu tunelu i tym samym określi rodzaj ewentualnych filtrów wymaganych do zastosowania w wyrzutniach tunelu zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Południowa Obwodnica Warszawy. Fot. GDDKiA

„Nie” dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne tunelem

Przez tunel nie będą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom Ursynowa, jak i użytkownikom drogi ekspresowej S2. Decyzję podjęto w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu, jak również dostępną infrastrukturę i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest również zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych przez tunel. Pod uwagę bralino również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić dla tunelu kategorię E ze względu na przewóz materiałów niebezpiecznych, czyli wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel dla pojazdów przewożących takie materiały.