Regulacje "Kobiety w sektorze kolejowym" umowa promująca zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym podpisana.

"Kobiety w sektorze kolejowym" umowa promująca zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym podpisana.

05 listopada 2021 | Źródło: ÖBB / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniu 5 listopada 2021 roku zostało oficjalnie podpisane porozumienie autonomiczne "Kobiety w sektorze kolejowym". Celem umowy jest promowanie zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym. Podczas ceremonii podpisania Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) reprezentowała pracodawców, a Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) - pracowników.

Fot. ÖBB

Więcej kobiet w sektorze kolejowym i równe szanse w pracy

Porozumienie "Kobiety w sektorze kolejowym" ma na celu przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym i zagwarantowanie równych szans w miejscu pracy.  W ramach ogólnej polityki równości opracowano w tym celu liczne środki. Obejmują one następujące cele: przyciąganie większej liczby kobiet do sektora, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, awans i rozwój kariery, równe płace dla kobiet i mężczyzn, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zapobieganie molestowaniu seksualnemu i seksizmowi.

Sektor kolejowy jako pionier.

Prezes ÖBB Andreas Matthä z zadowoleniem przyjmuje nowe porozumienie dla całego sektora kolejowego, w którego negocjacje ÖBB było w znacznym stopniu zaangażowane. - Porozumienie "Kobiety w sektorze kolejowym" to historyczny sukces. Wdrożenie ambitnych celów będzie ciężką, ale satysfakcjonującą pracą. Cały sektor kolejowy musi przewodzić i stać się wzorem do naśladowania, aby zapewnić atrakcyjność kolei jako pracodawcy również w przyszłości. Nie możemy sobie pozwolić na brak potencjału i perspektywy połowy populacji, ponieważ kobiety wzbogacają zdominowany przez mężczyzn przemysł kolejowy, a także czynią go bardziej produktywnym. Ta zmiana kulturowa jest zauważalna już dziś, a będzie się nadal rozwijać i nabierać tempa.

Umowa wchodzi w życie natychmiast po jej podpisaniu. Firmy w sektorze kolejowym mają teraz 12 miesięcy na opracowanie strategii równości i różnorodności oraz 24 miesiące na jej wdrożenie.

Pełnomocnik ds. różnorodności w ÖBB Traude Kogoj wyjaśnia część strategii różnorodności ÖBB - Kolej zmienia reguły gry pod kilkoma względami: w zakresie mobilności przyjaznej dla klimatu i osiągania celów klimatycznych, jak również w zakresie atrakcyjności jako pracodawcy, która nabierze znacznego rozpędu na kolei dzięki autonomicznemu porozumieniu w sprawie zwiększenia udziału kobiet. Kobiety dbają o środowisko i prawdopodobnie nie ma innego sektora, który oferowałby bardziej ekscytujące zielone miejsca pracy niż kolej. W ÖBB zobowiązujemy się do zwiększenia udziału kobiet w całej grupie z obecnych 14 procent do 17 procent do 2026 roku.

Fot. ÖBB

- Europejskie Partnerstwo Społeczne zrobiło dziś duży krok dla sektora kolejowego i wysłało ważny sygnał do wzmocnienia dialogu społecznego na poziomie europejskim - cieszy się Roman Hebenstreit, przewodniczący związku zawodowego vida odpowiedzialnego za austriacki sektor kolejowy i członek Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) - Dzięki podpisaniu umowy żadna kolej nie będzie mogła uniknąć kwestii równych szans. Kobiety mają teraz wiążącą, bardziej centralną rolę w zatrudnieniu w sektorze kolejowym. Umowa ta mogłaby również służyć za wzór w wielu innych obszarach dialogu europejskich partnerów społecznych. Hebenstreit jest optymistą, jeśli chodzi na przykład o wspólne działania przeciwko dumpingowi płacowemu i socjalnemu, który nasila się w sektorze transportu i usług z powodu liberalizacji dokonanej przez Komisję Europejską.

-Porozumienie musi zostać wdrożone w sposób wiążący przez partnerów społecznych w poszczególnych krajach UE - powiedziała Olivia Janisch  przewodnicząca Federalnej Rady Kobiet vida, która wyraziła zadowolenie, że porozumienie zostało podpisane w Europejskim Roku Kolei. Związek zawodowy "vida" od dawna pracuje nad poprawą sytuacji kobiet na poziomie układu zbiorowego i przedsiębiorstwa. W wielu obszarach osiągnięto już istotną poprawę sytuacji kobiet, na przykład równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości lub środki umożliwiające lepsze godzenie pracy z życiem rodzinnym.

- Teraz trzeba go szybko wdrożyć, bo odsetek kobiet wśród pracowników kolei w Europie wynosi zaledwie 21 procent. Aby kobiety mogły długofalowo pracować na kolei również jako dyspozytorki lub maszynistki, należy jeszcze bardziej poprawić warunki pracy, poczynając od odpowiedniej odzieży służbowej, a kończąc na modelach czasu pracy, w których można pogodzić życie zawodowe z prywatnym, nawet w przypadku pracy zmianowej - podkreśla Janisch.

Sprawozdanie na temat kobiet w sektorze kolejowym

Po ponad trzech latach negocjacji przerwanych przez COVID19  Zgromadzenie Ogólne CER i Sekcja Kolejowa EFT przyjęły porozumienie odpowiednio we wrześniu i październiku. Oficjalne podpisanie umowy oznacza teraz jej wejście w życie. Uzgodniono również, że przedsiębiorstwa dostarczą swoje informacje i dane ilościowe do sprawozdania europejskiego. Sprawozdanie "Women in Rail" ma być sporządzane co dwa lata. Po dwóch latach umowa zostanie poddana ponownej ocenie przez obie strony.