Regulacje Dofinansowanie w ramach CEF 2021-2027

Dofinansowanie w ramach CEF 2021-2027

18 listopada 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Trwa nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. zarządcy infrastruktury i zarządcy terminali. Budżet obecnego konkursu wynosi 7,05 mld EUR. Konkurs będzie otwarty do 19 stycznia 2022 r.

W przypadku sektora kolejowego szansę na pozytywne rozpatrzenie i udzielenie dofinansowania będą miały projekty z obszarów:

 • budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T;
 • budowa i modernizacja terminali kolejowo-drogowych oraz innych multimodalnych platform logistycznych;
 • inteligentne aplikacje dla transportu, w tym ERTMS;
 • interoperacyjność transportu, w tym automatyczne urządzenia do zmiany rozstawu kół wspierające wzrost kolejowego ruchu towarowego ;
 • nowe technologie i innowacje, w tym automatyzacja, zarządzanie ruchem i przepustowością;
 • infrastruktura paliw alternatywnych;
 • multimodalne węzły pasażerskie;
 • redukcja hałasu w kolejowym transporcie towarowym;
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe;
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej;
 • dostosowanie infrastruktury na sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach nowego komponentu mobilności wojskowej.

Etapy konkursu

Konkurs otwarty będzie do 19 stycznia 2022 r., jednak wcześniej wszystkie projekty będą musiały zostać wstępnie zweryfikowane przez Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach preselekcji. Weryfikacja ta ma na celu oszacowanie czy dany projekt spełnia założenia konkursu i kwalifikuje się do dofinansowania. Na tym etapie wnioskodawcy zobowiązani będą do przedstawienia MFiPR informacji na temat proponowanych projektów wraz z opisem ich zakresu i celu, a także planowanego harmonogramu realizacji i zarysu budżetu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wstępnej, wnioskodawcy otrzymają czas na złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do MFiPR.

Budżet

Budżet Instrumentu CEF dla sektora transportu na lata 2021-2027 został ustalony na 25,8 mld EUR, zaś budżet pierwszego naboru wynosi 7,05 mld EUR. Środki te mogą być wykorzystane między innymi na zakup pokładowych systemów ETCS i radiotelefonów w standardzie GSM-R.

Dofinansowanie do zakupu i montażu systemu ERTMS odbywa się na podstawie decyzji KE ws. użycia kosztów jednostkowych. Oznacza to, że wysokość dofinansowania z CEF jest z góry ustalona i różni się jedynie w zależności od typu inwestycji.

Kwota dofinansowania do instalacji jednego zestawu urządzeń ERTMS (pojedyncze wdrożenie systemu) przedstawia się następująco:

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Terminale intermodalne

Pierwszy raz o tak szerokie dofinansowanie mogą ubiegać się terminale intermodalne, gdyż jednym z celów Instrumentu CEF jest zwiększenie udziału kolei w transporcie. Poziom unijnego wsparcia w puli ogólnej określony został na maksymalnie 30% łącznych kosztów kwalifikowalnych, jednak w przypadku projektów transgranicznych, wspierających interoperacyjność kolei, nowe technologie i innowacje wartość ta może zostać podniesiona do 50%. Także projekty dokumentacyjne mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 50%.

Zarządcy infrastruktury

W puli kohezyjnej o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych ubiegać się będą zarządcy publicznej infrastruktury transportowej. Oprócz tego, dotacje mogą być wykorzystywane w połączeniu ze środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowych banków prorozwojowych lub innych instytucji finansowania rozwoju i publicznych instytucji finansujących, a także od instytucji i inwestorów finansujących z sektora prywatnego, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronach Ministerstwa Funduszy a także na stronach KE

Komisja Europejska organizuje dni informacyjne online, na których omawia zakres i warunki konkursu. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 września 2021 r. Prezentacje i nagranie video dostępne są tutaj