CTL Logistics Sp. z o.o. utrzymuje certyfikat bezpieczeństwa

CTL Logistics Sp. z o.o. utrzymuje certyfikat bezpieczeństwa

02 lutego 2022 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

1 lutego 2022 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce CTL Logistics Sp. z o.o..

 

Fot. CTL Logistics

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2021 roku kontroli spółki stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Skutkiem tego było wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa.

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics:Spółka wniosła o umorzenie postępowania, uznając iż w toku prowadzonej w Spółce kontroli nie stwierdzono naruszeń, których istotność pociągałaby za sobą konieczność cofnięcia Spółce certyfikatu bezpieczeństwa w całości. W związku z tym prowadzenie postępowania było w naszej opinii bezprzedmiotowe. Niemniej, przez ostatnie kilka miesięcy współpracowaliśmy bardzo intensywnie na linii Spółka – Urząd Transportu Kolejowego tak aby usunąć stwierdzone nieprawidłowości i zapewnić najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa przewozów. Każda kontrola ze strony Prezesa UTK jest dla nas okazją do doskonalenia systemów zarzadzania bezpieczeństwem na kolei”.  

Jak podkreśla Prezes Bogacki: „Rok 2020 był najbezpieczniejszym rokiem w historii CTL Logistics. W roku 2021 wdrożyliśmy natomiast nowoczesne oprogramowanie do zarządzania procesami operacyjnymi związanymi z przewozami kolejowymi. Nieprawidłowości ujęte w protokole z kontroli dotyczyły w głównej mierze błędów w dokumentacji pociągowej co było spowodowane m.in. okresem stabilizacji wdrożonego systemu IT. Każdy system informatyczny po uruchomieniu potrzebuje kilku miesięcy na stabilizację. To czas na usuwanie ewentualnych błędów i poprawę tego wszystkiego co nie zostało wychwycone na etapie testów.  Dla Spółki była to rewolucja technologiczna, która kosztowała nas sporo pokontrolnych nerwów ale było warto – dodaje Grzegorz Bogacki.

Wśród inicjatyw na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Spółka podjęła także decyzję o uruchomieniu projektu montażu blokad alkoholowych w pojazdach trakcyjnych. „Brak skutecznego nadzoru nad stanem psychofizycznym pracowników zatrudnionych w Spółce przed dopuszczeniem do czynności w innych lokalizacjach niż w Sosnowcu był jednym z zarzutów kontrolerów” – przypomina Prezes Bogacki dodając: „mówimy zdecydowane NIE dla zachowań, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego mimo braku precyzyjnych przepisów w zakresie badania trzeźwości testujemy alkomaty na lokomotywach. Liczymy, że system zadziała, znajdzie oczekiwane zrozumienie wśród pracowników i nomen omen … przetrzemy szlaki aby ww. blokady stały się również  normą dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa  w innych spółkach branży”.

W decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czytamy: „Prezes UTK, po dokonaniu wszechstronnej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego (…), uznał ze działania korygująco zapobiegawcze podjęte przez CTL Logistics poskutkowały wyeliminowaniem nieprawidłowości stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. (…). W ocenie Prezesa UTK, podjęte do tej pory działania korygująco-zapobiegawcze zapewniają właściwy nadzór nad ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności przewozowej przez CTL Logistics. Tym samym nie występują obecnie przesłanki, które obligują Organ do cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa w całości. Należy zatem uznać, że postepowanie administracyjne prowadzone w sprawie cofnięcia certyfikatu w całości, stało się bezprzedmiotowe z powodu braku przedmiotu sprawy”.

Certyfikat bezpieczeństwa to dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.

 

O CTL Logistics:

Grupa CTL Logistics jest międzynarodowym koncernem logistycznym działającym od 30 lat na rynku polskim i w krajach europejskich. Klientom oferuje kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom i inne), kontenerów, paliw i chemii, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. Oferta obejmuje towarowy krajowy transport kolejowy, przewozy intermodalne, transgraniczne, usługi przeładunkowe, obsługę i utrzymanie taboru, infrastruktury kolejowej oraz usługi na terminalach przeładunkowych.

Spółka realizuje kolejowe operacje transgraniczne korzystając z potencjału spółek zależnych CTL Logistics tj. CTL Północ (Gdynia), CTL Logistics GmbH (Berlin) oraz CTL Logistics SRO (Ostrawa). Rozwija swoje usługi zarówno na linii Wschód - Zachód, jak i Północ – Południe. Odbierane na granicy wschodniej towary transportuje przez Polskę do Niemiec i dalej do Niderlandów i Francji. Z polskich portów i zakładów produkcyjnych przewozi towary na Południe Europy również  do Rumunii, Bułgarii, Serbii czy Kosowa.

CTL posiada umowy o współpracy w zakresie wykonywania przewozów na granicy wschodniej z kolejami białoruskimi, rosyjskimi i ukraińskimi. Realizując operacje na wschodnich przejściach aktywnie uczestniczy w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku a posiadając własną Spółkę w porcie w Gdyni wpisuje się w koncepcję logistyczną opartą o transport morski i kolejowy, gdzie trasy morska i lądowa wzajemnie się uzupełniają. W segmencie intermodalnym CTL Logistics współpracuje z armatorami morskimi, spedytorami, operatorami intermodalnymi oraz finalnymi Klientami w przypadku przewozów pełnych składów kolejowych.

W ramach Grupy CTL Logistics pracuje około 1000 specjalistów z których kilkuset pełni codzienną służbę na torach. Spółka w rankingu Poland’s Best Employers 2021 Magazynu Forbes zajęła 2 miejscu w kategorii Transport i Logistyka a 26 pozycję w zestawieniu ogółem zawierającym 300 polskich przedsiębiorstw. Spółka dba o codzienny rozwój własnych kadr w oparciu o  Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Maszynistów Grupy CTL. Ośrodek świadczy także usługi na zewnątrz włączając się aktywnie w system kształcenia i doskonalenia kadr dla kolei.