X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT pod patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa UTK i CUPT.

X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT pod patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa UTK i CUPT.

28 kwietnia 2022 | Źródło: ENEIA / PUIG / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Organizatorzy jubileuszowej X edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT - Międzynarodowe Stowaryszenie Europa - Północ - Wschód (ENEIA) i Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) poinformowali, iż wydarzenie, które będzie miało miejsce w warszawskim Hotelu Regent, w dniach 8 - 9 czerwca br. objęte zostało honorowym patronatem przez Ministra Infrastruktury -  Andrzeja Adamczyka, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - Ignacego Górę i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Już dzisiaj wstępnie potwierdzili swój udział ambasadorzy krajów współuczestniczących w projektach euro-azjatyckich korytarzy transportowych. W konferencji wezmą udział również przedstawiciele walczącej z rosyjskim najeźdzcą Ukrainy.

Autor grafiki: Łukasz Piechota

To dziesiąte już Forum FRACHT organizowane jest w szczególnych okolicznościach. W chwili rozpoczęcia przygotowań w listopadzie ubiegłego roku nikt nie spodziewał się barbarzyńskiej napaści militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni wojna powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, ale także burzy dotychczasowy porządek światowej gospodarki globalnej, międzynarodowych kooperacji produkcyjnych i niszczy mozolnie zbudowane logistyczne łańcuchy dostaw.

O ile podczas każdej z poprzednich dziewięciu edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczynią się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju to w dzisiejszej rzeczywistości konfliktu zbrojnego w Ukrainie oczekiwania wzrastają, zwłaszcza polscy producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych.

Dzisiaj Polacy, w tym polscy przedsiębiorcy, udzielają uchodźcom z Ukrainy od pierwszego dnia wojny wsparcia, którym zaimponowaliśmy światu. Mamy nadzieję, że za chwilę nieść będziemy Ukrainie pomoc, w odbudowie zniszczonej przez najeźdźcę gospodarki, zwłaszcza zdemolowanej infrastruktury transportowej. Położona po sąsiedzku Ukraina jest bardzo ważnym krajem w tranzycie towarów z Europy na bliski i daleki wschód.

Polskie porty morskie mające ambicje stania się hubem na Morzu Bałtyckim dla krajów Europy  Środkowo - Wschodniej także stają wobec dużych wyzwań związanych ze spodziewanymi zmianami w organizacji Euro - Azjatyckich łańcuchów dostaw, co będzie efektem  wojny w Ukrainie, oraz oczekiwanym rozwojem Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk.

Organizatorzy X edycji Forum w tej wyjątkowo trudnej sytuacji wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych polskich przedsiębiorców.

Nad programem merytorycznym jubileuszowej edycji Forum pracowała Rada Programowa, do której stojący na czele organizatorów prezes Jacek Piechota zaprosił przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki. Po raz kolejny przewodnictwo Rady objął Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja.

Kurierowi Kolejowemu - patronowi medialnemu wydarzenia udało sie dotrzeć do aktualnego programu Forum. Prace nad jego zawartością są już na ukończeniu, trwa potwierdzanie udziału zaproszonych gości i uczestników dyskusji panelowych.

 

IX Forum Transportu Intermodalanego FRACHT 2021. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Oto jak prezentuje się program pierwszego dnia X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT:

08 czerwca 2022r.

Godz. 09.30. - 10.30.

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

Godz. 10.30. - 10.35.

Rozpoczęcie X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022.

Jacek Piechota, przewodniczący Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej i  Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa - Północ - Wschód ENEIA

Godz. 10.35. - 12.00.

Wystąpienia gości Forum. (ambasadorzy, parlamentarzyści, ministrowie, marszałkowie województw zaproszeni na Forum)*

Godz. 12.00. - 12.20.

Wojna w Ukrainie. Konsekwencje dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków komunikacyjnych. Wystąpienie Janusza Piechocińskiego, przewodniczącego Rady Programowej inaugurujące program merytoryczny Forum.

Godz. 12.20. - 12.40.

Wpływ wojny w Ukrainie na realizację Europejskiej Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, nad czym trzeba pracować, jakie dokonać zmiany aby dostosować ją do nowej rzeczywistości.

Wystąpienie prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego.  

Godz. 12.40. - 13.00.

Alternatywne korytarze transportowe Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy (TMTM)  i TRASEKA (Europa – Kaukaz – Azja). Wystąpienie prof. ALK dr Mirosława Antonowicza, Przewodniczącego Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

Godz. 13.00 - 13.15.

Rosyjska agresja na Ukrainę, skutki wojny dla przemysłu, rolnictwa, transportu i wymiany handlowej Ukrainy. Rola Polski w odbudowie ukraińskiego potencjału gospodarczego. Wystąpienie Jacka Piechoty, przewodniczącego Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej i  Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa - Północ - Wschód ENEIA

Godz. 13.15. - 14.20.

Panel I

W cieniu konfliktu w Ukrainie – Europejskie, Azjatyckie i Euro-Azjatyckie korytarze transportowe. Polityczne uwarunkowania, jakie priorytety, przedsięwzięcia i działania mogą być podjęte w celu podtrzymania bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Paneliści:

 • Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)
 • Prof. WPSW dr Paweł Wojciechowski, Unijny Koordynator Korytarza Transportowego Ren-Alpy
 • dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.*
 • Etibar Abdullayev, Radca Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Przedstawiciel Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Przedstawiciel Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej*

Godz. 14.20. - 15.00.

Lunch.

Godz. 15.00. - 15.20.

Wielkość i struktura przewozów towarowych w 2021 r. Rozwój segmentu przewozów intermodalnych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wystąpienie Alicji Kozłowskiej, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego.

Godz. 15.20. - 16.40.

Panel II

Polska habem logistycznym dla eksportu i importu Ukrainy. Czy sprostamy wyzwaniu?

Moderator:

Jacek Piechota, Przewodniczący Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Paneliści:

 • Igor Baranecki, Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej  
 • Jacek Rutkowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PKP Cargo S.A.*  
 • Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.*
 • Adam Żółnowski, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy DCT Gdańsk
 • Artur Lijewski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Kołobrzeg*
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu w Gdyni*

Godz. 16.40. - 17.00.

Budowa trzeciego morskiego korytarza transportowego przez nowy port w Kołobrzegu wraz z utworzeniem nowego gospodarczego Trójmiasta KoKoBi - czyli Koszalin - Kołobrzeg - Białogard.  Wystąpienie Rafała Zahorskiego, Pełnomocnika Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Godz. 17.00. - 18.30.

Panel III

Czy polskie porty bałtyckie są gotowe na podjęcie wyzwań związanych ze zwiększeniem wolumenu ładunków przesyłanych drogą morską w obrocie handlowym między Europą i Dalekim Wschodem. 

 • polskie porty morskie, inwestycje, wielkość przeładunków, relacje z ich zapleczem gospodarczym, atrakcyjność dla armatorów zagranicznych i konkurencyjność na Bałtyku
 • Propozycja Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2021 dotycząca nowelizacji TEN-T - próba oceny z perspektywy Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i Nowego Jedwabnego Szlaku
 • zaplecze infrastrukturalne portów - rozwój infrastruktury liniowej i punktowej, kolejowej i drogowej (w tym, terminale lądowe oraz przejścia graniczne)
 • Rola Nowego Jedwabnego Szlaku dla akwenu Morza Bałtyckiego i bałtyckich portów morskich.
 • Rola Skandynawii w Nowym Jedwabnym Szlaku – wykorzystanie doświadczenia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ze współpracy polsko-szwedzkiej i perspektyw na realizację wspólnego projektu Seed Money z Programu Południowego Bałtyku (EcoInter).
 • Nowe węzły intermodalne Korytarza Bałtyk-Adriatyk (Zajączkowo Tczewskie, Emilianowo, Solec Kujawski) w kontekście NJS

Moderator:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni

Paneliści:

 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Polskiej izby Spedycji i Logistki oraz vice przewodniczący CLECAT (Bruksela), prezes Terramar
 • Jan Jarmakowski, Prezes Zarządu Gdynia Container Terminal
 • Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz, przewodnicząca rady naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej
 • Jakub Jakóbowski, koordynator programu powiązania gospodarcze w Eurazji oraz główny specjalista w Programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich
 • Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu w Gdyni*
 • Przedstawiciel Zarządu Zespołu Portów Morskich Szczecin - Świnoujście*

Godz. 20.30. - 22.30

Spotkanie Biznesowe Liderów Transportu Intermodalnego, FRACHT 2022.

O szczegółach programu drugiego dnia konferencji Kurier Kolejowy poinformuje niebawem. Dzisiaj można jednak zapowiedzieć już prezentację pani  Sylwii Cieślak-Wilk  p.o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. "Wykorzystanie środków finansowych w programach wspierających rozwój transportu intermodalnego, wspieranych przez Unię Europejską". 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu merytorycznego Forum.

* trwa potwierdzanie udziału