Studia za granicą a prawo do ulg na polskiej kolei

Studia za granicą a prawo do ulg na polskiej kolei

18 października 2022 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym nie są regulowane na poziomie międzynarodowym. Każdy kraj ma w tym zakresie własne regulacje. Posiadanie prawa do ulgi w jednym kraju nie oznacza automatycznego przeniesienia takich uprawnień do innego państwa, nawet gdy są to kraje unijne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla osób uczących się poza granicami Polski.

Fot. KURIER KOLEJOWY

W Polsce ulga studencka na przejazdy krajowe koleją wynosi 51% i obowiązuje wyłącznie do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą. W trakcie kontroli biletów można okazać zarówno jej wersję materialną (plastikowa karta z aktualnym hologramem), jak i wirtualną (mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel). Zamiennikiem legitymacji studenckiej nie może być np. zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki.

Inaczej jest z możliwością posługiwania się w Polsce międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC). Jako dokument poświadczający prawo do ulgowego przejazdu pociągiem w Polsce jest ona dopuszczona wyłącznie dla osób studiujących za granicą, pod warunkiem że:

posiadają polskie obywatelstwo, bądź

są obywatelami Unii Europejskiej i posiadają prawo stałego pobytu w Polsce, bądź

są członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej posiadającego prawo stałego pobytu w Polsce.

Osoby te powinny okazać konduktorowi lub kontrolerowi legitymację ISIC potwierdzającą naukę na zagranicznej uczelni wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku, a w przypadku obcokrajowca z obywatelstwem w innym kraju Unii Europejskiej – także z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu w Polsce (odpowiednio swojego lub członka rodziny).

Karta ISIC występuje obecnie w dwóch formach: tradycyjnej karty plastikowej (the ISIC card) oraz karty wyświetlanej na urządzeniu mobilnym (virtual ISIC card, ISIC virtual ID). Obie formy legitymacji ISIC dla ww. grupy osób będą stanowiły dokument poświadczający uprawnienie do ulgi w pociągach.

Polskie ulgi studenckie dla osób uprawnionych do korzystania z nich obowiązują wyłącznie przy przejazdach po Polsce (także w pociągu relacji międzynarodowej). Nie można z nich korzystać przy zakupie bezpośredniego biletu międzynarodowego (np. Warszawa – Berlin).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 4 ust. 4a i 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295);

§8 ust. 4 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810).