Regulacje PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU

19 stycznia 2023 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Udział Polskich Kolei Państwowych S.A. w Partnerstwie Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej. W ekosystemie badawczo-rozwojowym, który powstał w celu realizacji projektów w ramach Partnerstwa, uczestniczy 17 podmiotów z Polski, a liderem tego konsorcjum są PKP S.A.

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU
Fot. PKP S.A.

 

Polskie Koleje Państwowe S.A. realizowały prace związane z przystąpieniem do partnerstwa publiczno-prywatnego Europe's Rail JU, których elementem było zbudowanie ekosystemu badawczo-rozwojowego, skupiającego podmioty o wymaganych kompetencjach. Działania te były prowadzone od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku. Finałem ponad dwuletnich prac było zawarcie w grudniu 2022 roku umowy ekosystemu badawczo-rozwojowego oraz umów dotyczących utworzenia konsorcjów międzynarodowych, które będą wspólnie realizowały projekty badawczo-rozwojowe w ramach Partnerstwa.

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe's Rail JU na prawach członka fundatora i stały się jednym z 25 podmiotów, które kreują i ustalają kierunki prac badawczo-rozwojowych dla sektora kolejowego w perspektywie finansowej Horyzont Europa w latach 2021-2031.

– Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój polskich przedsiębiorstw, gdyż oznacza on wzmocnienie ich konkurencyjności i siły polskiej gospodarki. Dlatego cieszy fakt, że PKP S.A., spółka skarbu państwa, zaangażowała się i koordynuje projekt, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa i uczelnie mają szansę na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mają duże znaczenie dla ich konkurencyjności i pozycji w Europie i na świecie – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Udział PKP S.A. w Partnerstwie na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej, a także jest wyraźnym sygnałem, że w rozwoju sektora kolejowego niezbędny jest intensywny rozwój nowych technologii i dążenie do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w obsłudze pasażerów.

–  Obszar badań i rozwoju zajmuje bardzo ważne miejsce w Strategii PKP S.A. na lata 2021-2025, z perspektywą do 2030 r. Znacząca część zaplanowanych działań opiera się na poszukiwaniu i wdrażaniu na kolei nowych rozwiązań i technologii. Przystąpienie PKP S.A., wraz z ekosystemem badawczo-rozwojowym, do Partnerstwa Europe's Rail jest jednym z kroków w drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest ciągłe doskonalenie i poprawa rozwiązań wykorzystywanych na kolei. Dążąc do realizacji naszego planu, podjęliśmy ścisłą współpracę z podmiotami kolejowymi oraz ze światem nauki, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć nowe, innowacyjne rozwiązania oraz silną determinację do ich wdrożenia. Dodatkowo, zaangażowanie całego ekosystemu w projekty realizowane w środowisku międzynarodowym, daje szansę na wypromowanie naszych naukowców i polskiej myśli technicznej, a docelowo może doprowadzić do tego, że wypracowane rozwiązania staną się standardem wykorzystywanym w innych krajach Europy – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Dzięki podjętym działaniom i w oparciu o zbudowany ekosystem, PKP S.A zagwarantowały w okresie całej perspektywy finansowej Horyzont Europa dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej dla siebie oraz podmiotów powiązanych w kwocie do 12,5 mln euro, co zapewnia możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których łączny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi prawie 20,1 mln euro. Środki te będą sukcesywnie uruchamiane w trzech konkursach, realizowanych w latach 2022-2031.

W pierwszym konkursie Partnerstwa Europe's Rail JU, ogłoszonym w 2022 roku, PKP S.A. wraz z podmiotami powiązanymi przystąpiły do 4 z 6 projektów flagowych i pozyskały dotację w wysokości prawie 6,42 mln euro. Pozwala to na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w których pula kosztów kwalifikowanych wyniesie prawie 10,7 mln euro. Projekty uruchomione w ramach pierwszego konkursu Partnerstwa Europe's Rail JU są realizowane od grudnia 2022 roku do końca 2026 roku. Ogłoszenie kolejnych dwóch konkursów przewidziano na rok 2025 oraz 2027.

– Budowa ekosystemu badawczo-rozwojowego przy PKP S.A. jest doskonałym przykładem nawiązania realnej współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi a biznesem. Środki pozyskane w ramach perspektywy finansowej Horyzont Europe na realizację projektów badawczo-rozwojowych dla sektora kolejowego, dają ogromną szansę uczelniom i instytutom skupionym w ekosystemie na rozwinięcie i doprowadzenie do fazy przedwdrożeniowej, wytworzonych wcześniej idei i koncepcji naukowych. Jednocześnie możliwość współpracy w środowisku międzynarodowym i bezpośredni kontakt z podmiotami z całej Europy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych daje szansę pozyskania najnowszych rozwiązań i koncepcji rozwijanych przez te podmioty. Jest to jednak również ogromna szansa na to, aby polska nauka i krajowe rozwiązania, z których powinniśmy być dumni, mogły znaleźć zastosowanie w szerszej skali, na kolei w całej Unii Europejskiej – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W zbudowanym przez PKP S.A. ekosystemie uczestniczą, obok PKP: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Infrabyte sp. z oo., Instytut Badawczy Dróg i Mostów (sieć POLTRIN), Instytut Elektrotechniki (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytut Kolejnictwa (sieć POLTRIN), Warszawski Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka sp z o.o., Politechnika Poznańska, Poznański Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), International Union of Railways (UIC) oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie w projekt ze strony PKP Energetyka S.A., która niebawem wejdzie do Grupy PGE.

– Zakres prac, którym zainteresowane są PKP S.A. oraz podmioty z ekosystemu badawczo-rozwojowego dotyczy elementów związanych z cyfryzacją procesu obsługi pasażerów na dworcach, zapewnieniem aktualnej informacji o jak najlepszej jakości, wsparciu procesów projektowania oraz utrzymania dworców, w tym automatyzacji i wspomagania decyzji. Przedmiotem działań będą również rozwiązania wspierające ekologię, redukcję emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę obiegu zamkniętego i poprawę efektywności energetycznej powiązanej ze zwiększeniem wykorzystania OZE do zasilania trakcji kolejowej oraz budynków. Rozpoczynane obecnie prace zakładają również wypracowanie standardów interfejsu tankowania wodoru przez pojazdy kolejowe oraz zapewnienia bezpieczeństwa tego procesu, a także wypracowanie modelu doboru właściwych usług transportowych oraz innych usług powiązanych z podróżą pasażerów – mówi dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki, koordynujący w PKP funkcjonowanie obszaru badań i rozwoju.