Regulacje Kolejna prolongata terminu wymagalności testów ESC/RSC

Kolejna prolongata terminu wymagalności testów ESC/RSC

08 maja 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury postanowiła przesunąć termin wymagalności testów ESC/RSC na 10 grudnia 2023 r. Jest to już trzecia prolongata terminu wymagalności testów ESC/RSC. Odpowiednia informacja zostanie również zamieszczona w rejestrze infrastruktury kolejowej (RINF).

 

Kolejna prolongata terminu wymagalności testów ESC/RSC
Fot. Kurier Kolejowy

Prezes UTK przypomina, że w przypadku, gdy testy kompatybilności systemu ETCS zostały przeprowadzone, a wyniki zostały udokumentowane, jest to równoznaczne z możliwością wykazania zgodności z trasą, na której przytorowe urządzenia ETCS zostały oddane do eksploatacji.

Dokumentacja, która potwierdza przeprowadzoną kontrolę kompatybilności systemu ETCS to:

  • raport z przeprowadzonej kontroli kompatybilności systemu ETCS,
  • opinia jednostki notyfikowanej z kontroli kompatybilności ETCS i systemu radiowego,  przeprowadzonej zgodnie z pkt 6.3.3.1 TSI CCS,
  • oświadczenie producenta/przewoźnika o kompatybilności danego typu ESC,
  • zaktualizowana deklaracja weryfikacji WE podsystemu sterowanie – urządzenia pokładowe, taka zaktualizowana deklaracja WE podsystemu powinna zawierać odniesienie do poprzedniej deklaracji weryfikacji WE, do raportu jednostki notyfikowanej z przeprowadzonej kontroli a także do oświadczenia o kompatybilności ESC (zgodnie z rozporządzeniem 2019/250).

Więcej informacji o testach kompatybilności jest dostępnych na stronie: Testy kompatybilności ETCS i GSM-R oraz Jak skutecznie przeprowadzić testy kompatybilności ETCS. Wskazówki dla przewoźników, które są aktualizowane.

Po spełnieniu powyższych wymogów, należy złożyć wniosek o wpis do ERATV zgodnie z informacją zawartą na stronie: Wniosek o utworzenie lub zmianę wpisu w ERATV.

Brak wpisu w ERATV, bądź brak zaktualizowanych danych w EVR dla danego pojazdu nie wstrzymuje eksploatacji tych pojazdów na liniach, dla których została potwierdzona kompatybilność ESC/RSC. Rejestracja nowej wersji typu lub wersji wariantu typu w ERATV przez posiadacza zezwolenia typu jest jednak obligatoryjna zgodnie wymogami zarządzania konfiguracją typu.

Obowiązkiem dysponenta natomiast jest niezwłoczne dokonanie odpowiedniej zmiany danych w odniesieniu do zarejestrowanych przez niego pojazdów kolejowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR).