Unia Europejska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspierają modernizację kolei w Mołdawii.

Unia Europejska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspierają modernizację kolei w Mołdawii.

25 maja 2023 | Źródło: Koleje Mołdawskie / Komisja Eueropejska / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Komisja Europejska zatwierdziły pakiet finansowy, w ramach którego UE zapewni dotację inwestycyjną w wysokości 20 mln euro na projekt renowacji dwóch kluczowych odcinków linii kolejowych w Mołdawii. EBOR przekaże rządowi Mołdawii 23 mln euro. W sumie pakiet finansowania wynosi 71 mln euro, pozostałe 28 mln euro zostanie przekazane przez państwowe Koleje Mołdawii (CFM), które są odpowiedzialne za realizację tych projektów

Unia Europejska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspierają modernizację kolei w Mołdawii.
Fot. Koleje Mołdawskie

 

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału logistycznego i tranzytowego Mołdawii oraz zwiększenie wydajności operacyjnej infrastruktury regionalnej poprzez rehabilitację infrastruktury kolejowej, przede wszystkim odcinka kolejowego Valcinet - Balti - Ungheni w Mołdawii, a następnie, w drugiej fazie prac, odcinka Kiszyniów - Kainari.

Modernizacja odcinków należących do mołdawskiego korytarza kolejowego Północ-Południe pobudzi rozwój gospodarczy Mołdawii i ułatwi transport towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej przez Mołdawię.

Projekt przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez ułatwienie ukraińskim towarom dostępu do największego działającego portu na Morzu Czarnym, Konstancy, a także do rumuńskich, mołdawskich i ukraińskich portów Galati, Reni, Ismail i Giurgiulesti. Mają one łączną zdolność operacyjną, która może wchłonąć znaczną część ukraińskich potrzeb eksportowych.

Mołdawia dołączyła do programu Connecting Europe Facility (CEF) - "Łącząc Europę"

Wcześniej, 9 maja br. Komisarz ds. transportu Adina Vălean i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Mołdawii Lilia Dabija podpisali w Kiszyniowie, w obecności premiera Mołdawii Dorina Receana, umowę stowarzyszającą Mołdawię z programem "Łącząc Europę" (CEF).

Umowa ta umożliwi mołdawskim promotorom projektów ubieganie się o finansowanie ze środków UE projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transportu, energii i cyfryzacji, poprawiając łączność kraju z sąsiadami z UE. Będzie to wspierać integrację Mołdawii w ramach jednolitego rynku UE, promować wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.

Mołdawia została silnie dotknięta wojną Rosji przeciwko Ukrainie. UE nadal solidaryzuje się z tym krajem i zobowiązuje się do dalszego wzmacniania jego odporności. Dzisiejsze porozumienie jeszcze bardziej zbliża Mołdawię do UE poprzez zakotwiczenie kraju w tych wzajemnie połączonych sieciach transeuropejskich.

Dostęp do funduszy UE na transport, energię i usługi cyfrowe

W przypadku transportu mołdawskie władze i przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o finansowanie w ramach przyszłych zaproszeń do składania wniosków dotyczących transportu w ramach instrumentu "Łącząc Europę" w bieżącym okresie programowania (2021-2027). Kolejne zaproszenie zostanie ogłoszone we wrześniu 2023 roku. Kryteria kwalifikowalności dla państw trzecich będą miały zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Priorytetowo traktowane są działania wzmacniające łączność między siecią bazową państw członkowskich a siecią w państwach trzecich.

Jeśli chodzi o energię, mołdawskie projekty infrastrukturalne powiązane z państwami członkowskimi UE mają już możliwość ubiegania się o status projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI) zgodnie ze zmienionymi przepisami UE dotyczącymi infrastruktury energetycznej. PMI to nowa koncepcja wprowadzona przez zmienione rozporządzenie w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), aby umożliwić projektom infrastrukturalnym łączącym kraje trzecie z UE korzystanie z usprawnionych procedur wydawania pozwoleń i lepszego dostępu do finansowania.

Status ten jest warunkiem wstępnym dla deweloperów projektów, aby kwalifikować się do finansowania CEF-Energy. Dzięki podpisanemu porozumieniu nowe finansowanie stanie się dostępne dla tych projektów w Mołdawii. W listopadzie 2023 r. Komisja opublikuje kolejną unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) oraz, po raz pierwszy, projektów PMI z państwami trzecimi. Inną możliwością uzyskania przez Mołdawię wsparcia z CEF-Energy są projekty transgraniczne w dziedzinie energii odnawialnej.

Cyfrowa część instrumentu "Łącząc Europę" (CEF Digital) zapewnia wsparcie dla projektów łączności będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności dla sieci szkieletowych łączących UE z państwami trzecimi, zgodnie ze strategią Global Gateway, a także dla rozwoju bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i sieci komórkowych piątej generacji (5G). Po uruchomieniu kolejnych zaproszeń do składania wniosków w ramach CEF Digital, mołdawscy promotorzy projektów będą mogli ubiegać się o współfinansowanie projektów mających na celu zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i odporności łączności cyfrowej między Republiką Mołdawii a jej sąsiadami z UE.

Program "Łącząc Europę" w dużej mierze przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i celów Cyfrowej Dekady 2030 w zakresie promowania bardziej ekologicznych i zrównoważonych transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych, a także cyfryzacji. W tym celu program CEF 2021-2027 przewiduje różne wkłady finansowe, głównie w formie dotacji, o różnych stopach współfinansowania w zależności od rodzaju projektu. W ramach CEF Transport 25,8 mld euro zostanie udostępnionych na dotacje z budżetu UE na lata 2021-2027 na współfinansowanie projektów transportowych w państwach członkowskich UE. W ramach instrumentu "Łącząc Europę" udostępnione zostanie 5,8 mld euro na współfinansowanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach rozporządzenia TEN-E, a także projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej. CEF Digital zainwestuje 2 mld euro w europejską infrastrukturę łączności i będzie stymulować wdrażanie i korzystanie z sieci 5G przez społeczności lokalne.