Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Porozumienie Walentynkowe w PKP Cargo wypowiedziane przez Zarząd

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Porozumienie Walentynkowe w PKP Cargo wypowiedziane przez Zarząd

11 czerwca 2024 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Porozumienia Walentynkowego.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Porozumienie Walentynkowe w PKP Cargo wypowiedziane przez Zarząd

 

Uchwała Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie wypowiedzenia ZUZP i Porozumienia Walentynkowego:

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę o:

  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP)
  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (Porozumienie Walentynkowe).

W dniu 29 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. (ZUZP) na podstawie postanowień § 90 ust. 1 pkt. 1 ZUZP oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe). Z otrzymanych od Organizacji Związkowych w dniu 10 czerwca 2024 roku stanowisk wynika, że niestety przedstawione propozycje nie zostały zaakceptowane, a Organizacje Związkowe nie wyraziły zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania ani ZUZP, ani tzw. Porozumienia Walentynkowego. Powyższe oznacza, że mimo obecnej niezwykle trudnej sytuacji finansowej Pracodawca przez co najmniej najbliższe dwa lata będzie zobowiązany wykonywać postanowienia obecnego ZUZP oraz tzw. Porozumienia Walentynkowego, a jedyną możliwością wygenerowania oszczędności w tym obszarze będzie zawieszenie ZUZP w całości albo w części – co jest uwarunkowane zgodą wszystkich 12 Organizacji Związkowych będących sygnatariuszami ZUZP.

- W związku z powyższym stanowiskiem związków zawodowych, kierując się wolą utrzymania jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową oraz rynkową naszej Spółki, Zarząd PKP CARGO S.A. podjął trudną decyzję o rozwiązaniu ZUZP oraz tzw. Porozumienia Walentynkowego za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Związki zawodowe w naszej firmie coraz głośniej domagają się podjęcia konkretnych działań restrukturyzacyjnych. Dlatego też powyższe decyzje są jednym z takich działań. Niestety, czas nie pozwala w tym momencie na półśrodki – działania, jakie były symulowane przez naszych poprzedników. Podejmujemy trudne decyzje, bo wierzmy, że tylko działając w ten sposób uda się uratować potrzebne tysiące miejsc pracy w naszej Spółce. Mamy nadzieję, że potwierdzą się pozytywne sygnały, jakie przekazały nam w pismach doręczonych 10 czerwca 2024 roku niektóre Organizacje Związkowe, które są gotowe rozmawiać o treści poszczególnych postanowień normatywnych naszego ZUZP. Osobiście przyjmuję to jako dobry prognostyk przyszłych prac nad treścią postanowień nowych źródeł zakładowego prawa pracy w PKP CARGO S.A. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że podejmowane przez Zarząd Spółki decyzje mają na celu długoterminowe odzyskanie stabilnej, silnej pozycji rynkowej przez PKP CARGO S.A., jak też uzyskanie argumentów negocjacyjnych w toczących się lub planowanych rozmowach z bankami oraz innymi instytucjami, które mogą wspomóc naszą Spółkę w obecnej niezwykle trudnej sytuacji. Jednocześnie żywię głęboką nadzieję, że w duchu odpowiedzialności za losy PKP CARGO S.A. i jej pracowników prowadzony dialog społeczny pozwoli osiągnąć porozumienie w celu ostatecznego wdrożenia koniecznych rozwiązań najkorzystniejszych dla przyszłości Spółki i jej Załogi - podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

****

W związku z działaniami naprawczymi Zarząd w dniu 15.maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Powyższa umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia br.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.

****

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy przewozowej 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP CARGO.