Zarząd PKP Cargo S.A. zaprasza Organizacje Związkowe do dialogu w sprawie zawieszenia ZUZP

Zarząd PKP Cargo S.A. zaprasza Organizacje Związkowe do dialogu w sprawie zawieszenia ZUZP

14 czerwca 2024 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

W dniu 14 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. wystosował pisemne zaproszenie do Organizacji Związkowych w sprawie podjęcia rozmów dotyczących zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP) Rozmowy zostaną podjęte podczas szerokiego spotkania w dniu 20  czerwca 2024 r.

 

Zarząd PKP Cargo S.A. zaprasza Organizacje Związkowe do dialogu w sprawie zawieszenia ZUZP
Fot. PKP Cargo S.A.

 

- Zaprosiliśmy naszych partnerów społecznych do dialogu na temat możliwości zawieszenia postanowień ZUZP w biegnącym  okresie jego wypowiedzenia. Mamy nadzieję, że Organizacje Związkowe włączą się w naprawę PKP CARGO S.A., którą obecnie zapoczątkowaliśmy. Naszym celem jest #MakeCargoGreatAgain, a w rzeczywistej współpracy z partnerami społecznymi będziemy w stanie w dużo lepszy sposób zmierzyć się z czekającymi nas wspólnie bardzo trudnymi wyzwaniami. Wspólne wypracowanie zasad zawieszenia postanowień ZUZP może być kluczowe dla wszystkich pracowników – zwracam uwagę, że w zakresie nieświadczenia pracy większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd, a dodatkowo zmieniliśmy zasady dostosowując je do postulatów związków zawodowych. Organizacje Związkowe muszą być realnie zaangażowane w poczuciu odpowiedzialności za naprawę naszej Spółki - podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę o:

  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP)
  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (Porozumienie Walentynkowe).

W dniu 29 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP  CARGO  S.A. (ZUZP) na podstawie postanowień § 90 ust. 1 pkt. 1 ZUZP oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe). Z otrzymanych od Organizacji Związkowych w dniu 10 czerwca 2024 roku stanowisk wynikało, że niestety przedstawione propozycje nie zostały zaakceptowane, a Organizacje Związkowe nie wyraziły zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania ani ZUZP, ani tzw. Porozumienia Walentynkowego. Powyższe oznacza, że mimo obecnej niezwykle trudnej sytuacji finansowej Pracodawca przez co najmniej najbliższe dwa lata będzie zobowiązany wykonywać postanowienia obecnego ZUZP oraz tzw. Porozumienia Walentynkowego, a jedyną możliwością wygenerowania oszczędności w tym obszarze będzie zawieszenie ZUZP w całości albo w części – co jest uwarunkowane zgodą wszystkich 12 Organizacji Związkowych będących sygnatariuszami ZUZP.

****

W związku z działaniami naprawczymi Zarząd w dniu 17 maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Powyższa umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia br.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i  odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.

Zarząd PKP CARGO S.A. wsłuchując się w głosy podnoszone przez przedstawicieli związków zawodowych obecnych na posiedzeniu Podkomisji stałej ds.  transportu kolejowego w dniu 5 czerwca 2024 roku, a także po przeanalizowaniu treści pytań poszczególnych członków Podkomisji, jakie padały w czasie tego posiedzenia, po dokonaniu dodatkowych wewnętrznych analiz i  symulacji finansowych, w dniu 11 czerwca 2024 roku podjął jednogłośnie – a  więc także razem z Członkiem Zarządu Przedstawicielem Pracowników głosującym za – uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach nieświadczenia pracy w PKP CARGO S.A. Wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym modyfikacje są między innymi efektem posiedzenia Podkomisji, które miało miejsce w dniu 5 czerwca 2024 roku.

****

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i  dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W  pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy przewozowej 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP CARGO.