Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (szkoda majątkowa wielkich rozmiarów)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (szkoda majątkowa wielkich rozmiarów)

21 czerwca 2024 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. zgodnie z ustawowym obowiązkiem uregulowanym w treści dyspozycji art. 304 kpk zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby będące Członkami Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2022 – 2023.

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (szkoda majątkowa wielkich rozmiarów)
Fot. PKP Cargo

Zawiadomienie dotyczy faktu, że wskazane osoby bez należytego zabezpieczenia interesów spółki PKP CARGO S.A. Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dn. 25 lipca 2022 r. oraz Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dn. 6 października 2022 r. (BPRM.  5020. 19. 2. 2022) o przewozie węgla, to jest bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy (porozumienia) z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz bez uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. lub innych organów spółki PKP CARGO S.A. zabezpieczających w należyty sposób interesy spółki PKP CARGO S.A., podjęły działania w ramach wykonania tych Decyzji, czym sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w mieniu PKP CARGO S.A.

Zapoznanie się ze zgromadzonymi informacjami prowadzi do wniosku, że Spółka PKP CARGO S.A. podjęła się realizacji wykonania tzw. decyzji węglowych bez należytej staranności w zakresie weryfikacji podstawy prawnej działania oraz bez należytego zabezpieczenia interesów materialnych PKP CARGO S.A., za co odpowiedzialny był ówczesny kolegialny Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. Także sam sposób wykonania przedmiotowych decyzji wyrządził Spółce szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Stąd też zachodzi bezwzględna konieczność złożenia zawiadomienia przez obecny Zarząd Spółki do prokuratury – to obowiązek wynikający z przepisów prawa

Jednocześnie pod rozwagę urzędu prokuratorskiego Zawiadamiający poddali również kwestię odpowiedzialności Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego jako autora ww. Decyzji oraz Ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina – jako funkcjonariuszy publicznych, którzy wydając i wykonując ww. decyzje dopuścili się w ocenie Zawiadamiających przekroczenia swoich uprawnień, działając na szkodę interesu publicznego, tj. Spółki, w której 33,01% posiada PKP S.A. – spółka w 100% Skarbu Państwa, czym mogli wypełnić dyspozycję art. 231 § 1 K.k. (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

W dniu 25 lipca 2022 r. Prezes Rady Ministrów działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wydał Decyzję BPRM.520.19.2.2022, na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r., w której treści polecił spółce PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie przetransportowanie węgla zakupionego przez spółkę PGE Paliwa Sp. z o.o. oraz spółkę Węglokoks S.A. w celu realizacji innej decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r., która dotyczyła wskazanych powyżej spółek. W przypadku spółki PKP CARGO S.A. Prezes Rady Ministrów polecił przetransportowanie przedmiotowego węgla „do miejsc wskazanych w umowie związanej z priorytetowo do dnia 31 grudnia 2022 r.” Prezes Rady Ministrów wyznaczył przy tym ministra właściwego ds. aktywów państwowych do zawarcia niezbędnej umowy związanej z realizacją ww. polecenia. Ponadto w treści Decyzji z dnia 25 lipca 2022 r. (BPRM.520.19.2.2022), wskazano, że „finansowanie realizacji ww. polecenia nastąpi ze środków przewidzianych w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw z Funduszu przeciwdziałania COVID, na podstawie umowy zawartej przez Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych. Przedmiotowa Decyzja została doręczona PKP CARGO S.A. w dniu 25 lipca 2022 r.