Bruksela zdecydowała: Szybkie połączenie Budapeszt-Bukareszt musi zostać ukończone do 2040 r.

Bruksela zdecydowała: Szybkie połączenie Budapeszt-Bukareszt musi zostać ukończone do 2040 r.

21 czerwca 2024 | Źródło: https://iho.hu / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nowe rozporządzenie UE w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w tym fragment dotyczący budowy szybkiego połączenia kolejowego między Węgrami a stolicą Rumunii, zostało zatwierdzone. Decyzja jest ostateczna, a sieć będzie rozwijana w trzech etapach, z ostatecznym terminem do 2050 roku.

Bruksela zdecydowała: Szybkie połączenie Budapeszt-Bukareszt musi zostać ukończone do 2040 r.
Fot. https://iho.hu

 

Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W ramach procesu legislacyjnego dokument zostanie w najbliższych tygodniach podpisany przez przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Rada Unii Europejskiej  przyjęła nowe rozporządzenie po tym jak w kwietniu tego roku Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęła swoje stanowisko w sprawie przeglądu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

We wniosku, który trafił pod obrady Parlamentu Europejskiego, komisja podkreśliła znaczenie wzmocnienia transportu intermodalnego, skupienia się na kolei, skrócenia czasu przekraczania granic do 15 minut do 2030 r. oraz upoważnienia koordynatorów korytarzy TEN-T do monitorowania inwestycji infrastrukturalnych.

Zmienione rozporządzenie w sprawie wytycznych UE dotyczących rozwoju TEN-T ma na celu zbudowanie niezawodnej, płynnej i wysokiej jakości sieci transportowej, która zapewni zrównoważoną łączność w całej Europie - bez fizycznych (drogowych) przerw, wąskich gardeł i brakujących połączeń. Nowe prawo przewiduje trzy etapy dla sieci: sieć bazową do 2030 r., rozszerzoną sieć bazową do 2040 r. i kompletną sieć do 2050 r. Nowy pośredni termin 2040 r. został ustalony w celu ułatwienia realizacji projektów na dużą skalę, zwłaszcza projektów transgranicznych, takich jak brakujące połączenia kolejowe. Na przykład nowe połączenia kolejowe dużych prędkości (HST) między Porto i Vigo oraz Budapesztem i Bukaresztem powinny zostać ukończone do 2040 r. w ramach współpracy portugalsko-hiszpańskiej. Inny przykład: za półtorej dekady pasażerowie będą mogli podróżować pociągiem z Kopenhagi do Hamburga (i odwrotnie) w dwie i pół godziny zamiast czterech i pół godziny obecnie.

Aby zapewnić, że planowanie infrastruktury obejmuje rzeczywiste potrzeby operacyjne i nie odbiega od praktyki, nowe rozporządzenie integruje koleje, drogi i drogi wodne, łącząc korytarze sieciowe z kolejowymi korytarzami towarowymi w tak zwane "europejskie korytarze transportowe". Korytarze te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju zrównoważonego, multimodalnego transportu towarowego i pasażerskiego w Europie.

Ważnym motywem jest to, że biorąc pod uwagę skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę i w celu lepszego połączenia jej z głównymi sąsiadami, nowe rozporządzenie rozszerza cztery europejskie korytarze TEN-T na Ukrainę i Mołdawię, jednocześnie odcinając połączenia transgraniczne z Rosją i Białorusią.

W rozporządzeniu określono również szereg celów, wśród których możemy wyróżnić następujące:

 • Infrastruktura kolejowa musi umożliwiać kursowanie pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h lub większą zarówno na sieci bazowej, jak i rozszerzonej sieci bazowej od 2040 roku.
 • Wymogi techniczne określone w poprzednim rozporządzeniu zostaną utrzymane: sieć kolejowa musi umożliwiać ruch pociągów o długości 740 metrów i maksymalnym nacisku na oś 22,5 tony.
 • Linie kolejowe muszą być dostosowane do standardu skrajni P400 (odniesienie P400 określa standard pomiarowy dla naczep załadowanych na wagony kieszeniowe, gdzie maksymalna wysokość jest ograniczona do czterech metrów).
 • ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) powinien zostać wdrożony w całej sieci kolejowej TEN-T, stopniowo zastępując systemy sygnalizacji i bezpieczeństwa w każdym kraju.
 • Wprowadzenie parametrów operacyjnych w zarządzaniu infrastrukturą. Przykładowo, średni czas oczekiwania pociągu na granicy nie powinien przekraczać piętnastu minut, a dziewięćdziesiąt procent pociągów międzynarodowych powinno docierać do celu z opóźnieniem mniejszym niż pół godziny.
 • W przypadku transportu śródlądowego głębokość żeglowna rzek, kanałów, jezior, portów śródlądowych i dróg dojazdowych w sieci bazowej musi wynosić co najmniej dwa i pół metra, a minimalna wysokość pod nieotwieranymi mostami musi wynosić co najmniej 5,25 metra.
 • Lotniska obsługujące ponad 12 milionów pasażerów rocznie powinny być połączone z siecią kolei dalekobieżnych.
 • Porty morskie powinny być wyposażone w infrastrukturę niezbędną do obsługi paliw alternatywnych.
 • Na podstawowej i rozszerzonej sieci drogowej od 2030 roku co sześćdziesiąt kilometrów należy utworzyć miejsca odpoczynku, od 2040 roku co najmniej co sto pięćdziesiąt kilometrów bezpieczne miejsca parkingowe, a co trzysta kilometrów stacje ważenia osi pojazdów.
 • Liczbę i pojemność terminali intermodalnych należy dostosować do oczekiwanego wzrostu ruchu.

Rozporządzenie wzmacnia rolę ponad 400 głównych miast sieci TEN-T jako węzłów komunikacyjnych. Warunki węzłowe:

 • Odpowiednia infrastruktura do tankowania lub tankowania paliw alternatywnych.
 • Do końca 2025 r. węzły miejskie powinny być w stanie gromadzić i analizować pewne cechy mobilności miejskiej, w tym emisje gazów cieplarnianych, zatory komunikacyjne, wypadki, podział modalny, dostęp do usług mobilności, zanieczyszczenie powietrza i hałas w mieście.
 • Również do końca 2025 r. wszystkie węzły miejskie będą musiały opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który uwzględni specyfikę mobilności towarów i pasażerów na całym terytorium gminy. Na tej podstawie opracowywane są cele dotyczące wydajności systemu transportu miejskiego.
 • Zrównoważone, nieprzerwane i bezpieczne połączenia między środkami transportu.
 • Rozwój cyfrowych systemów mobilności.
 • Co najmniej jeden multimodalny terminal towarowy na węzeł miejski do końca 2040 r.